Nawet w przypadku roślin przywożonych na użytek własny, ich przywóz wiąże się z koniecznością przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. Sprowadzanie roślin ze sprawdzonego źródła, z towarzyszeniem wymaganych dokumentów oraz zgłoszenie ich do kontroli granicznej są gwarancją, że rośliny są zdrowe i że w miejscu wwozu na terytorium UE nie zostaną skonfiskowane i odesłane do miejsca pochodzenia lub zniszczone.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, rośliny przeznaczone do sadzenia (w tym rośliny doniczkowe i nasiona przeznaczone do siewu) wprowadzane na terytorium UE z państw trzecich każdorazowo muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wystawione przez oficjalną służbę ochrony państwa pochodzenia. Prawo nie przewiduje odstępstw od powyższych zasad dla importu do celów prywatnych, obowiązują one bez względu na ilość towaru, jaki jest importowany.

Osoby zainteresowane przywozem roślin do Unii Europejskiej, niezależnie, czy są one przeznaczone do celów prywatnych, czy komercyjnych, muszą zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rejestracja taka odbywa się na wniosek podmiotu.

Aby możliwe było dokonanie zgłoszenia, osoba importująca musi także założyć darmowe konto w unijnym systemie informatycznym TRACES NT. Importowane przesyłki roślin i towarów pochodzenia roślinnego przed wprowadzeniem na terytorium Unii Europejskiej muszą zostać zgłoszone do granicznej kontroli fitosanitarnej za pośrednictwem systemu TRACES NT poprzez wypełnienie przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę pierwszej części dokumentu CHED-PP.

Osobą odpowiedzialną za przesyłkę może być importer lub osoba przez niego wyznaczona (np. agent celny). Wykonanie granicznej kontroli fitosanitarnej jest odpłatne, a wysokość opłaty jest zależna od ilości i rodzaju importowanego towaru. Więcej informacji na temat obsługi systemu TRACES NT: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/traces/.

- Niezastosowanie się do powyżej wskazanych zasad może wiązać się z zatrzymaniem przesyłki, jej odesłaniem do miejsca pochodzenia lub jej zniszczeniem. Koszty tych działań ponosi importujący - informuje PIORiN.