Biuro prasowe uczelni poinformowało, że nowy kierunek studiów został stworzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Studenci będą uczyć się m.in. oceny śladu węglowego i wodnego procesów produkcyjnych, techniki monitorowania atmosfery, adaptacji gospodarki wodnej gleb do zmian klimatycznych czy sposobów łagodzenia skutków zmian klimatu w rolnictwie.

Inżynieria ochrony klimatu nowy kierunek studiów na UPP

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. Klaudia Borowiak zaznaczyła, że wśród naukowców wykładających na UPP jest dwóch współautorów raportu klimatycznego Międzyrządowego Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), który został uhonorowany nagrodą Nobla w 2007 r.

"Prof. Zbigniew Kundzewicz i prof. Piotr Tryjanowski będą wykładowcami na tworzonym kierunku. Wybór wydziału, który jest liderem kierunku też nie jest przypadkowy. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej działają prężnie jednostki, które prowadzą badania w zakresie skutków zmian klimatu na środowisko - w tym wodę, krajobraz, glebę, las - łagodzenia wpływu energetyki i innych działów gospodarki na klimat, zastosowania technicznych metod w ograniczaniu wpływu budownictwa na środowisko i klimat" - opisała Borowiak.

Jeden z twórców programu nowego kierunku studiów prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii ocenił, że Europejski Zielony Ład w perspektywie najbliższych dziesięcioleci będzie kształtować rozwój Polski. "A do realizacji celów wyznaczonych przez ten program niezbędna jest szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna, którą dysponować będą nasi absolwenci" - zapewnił.

"Cały proces kształcenia to grupa ścieżek, po przejściu których student będzie miał wiedzę niezbędną do rozumienia procesów w skali globalnej oraz działań w skali lokalnej. Możemy tu wspomnieć np. o adaptacji miast oraz terenów pozamiejskich do zmiany klimatu, ale również o zarządzaniu procesami transformacji, jakim podlegać będą zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa w naszym kraju" - dodał Chojnicki.

Według zapowiedzi absolwenci nowego kierunku będą mogli znaleźć pracę m.in. w firmach zajmujących się audytem planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu, w przedsiębiorstwach projektowych oraz wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w dziedzinie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem oraz w administracji i instytucjach odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska.

Proces rekrutacji chętnych do studiowania na UPP w nowym roku akademickim rozpocznie się w środę.