"W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -108 mm" - czytamy w komunikacie IUNG.

Susza rolnicza 2022

Niedobór wody dla roślin uprawnych występuje w całym kraju, najbardziej sucho jest w zachodniej i wschodniej części kraju. Najmniejszy deficyt jest w środkowym pasie Polski ciągnącym się od Mazur po Tatry.

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czwartym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski" - napiał IUNG w raporcie. Susza obejmuje 15 województw z wyjątkiem województwa śląskiego.

Jakie uprawy dotyka susza?

Susza występowała w jedenastu uprawach: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, drzew owocowych.

W czwartym okresie raportowania od 20 kwietnia do 20 czerwca 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 891 gminach (35,97 proc. gmin Polski), w stosunku do poprzedniego raportu susza zwiększyła się o ponad 4 punktu procentowego.

Niższe plony z powodu suszy

IUNG przypomina, że zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich "suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb". A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

W ocenie IUNG, tegoroczne warunki pogodowe z uwagi na: wysokie usłonecznienie (III dekada marca oraz I i II dekada maja i czerwca), dużą prędkość wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja), niską wilgotność powietrza (III dekada marca oraz I i II dekada maja), wysoką temperaturę powietrza (I i II dekada czerwca),małe opady atmosferyczne (II dekada marca, III dekada kwietnia oraz I i II dekada maja) sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych. Straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski.