UOKIK nie dopatrzył się zmowy cenowej branży przetwórczej jabłekŚwiętokrzyska Izba Rolnicza - 08 grudnia 2020 12:54


Pod koniec września br. Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych o nadanie biegu sprawie zbadania podejrzenia o zmowę cenową na rynku skupu jabłek przemysłowych. UOKiK wystosował w tej sprawie odpowiedź.


UOKiK wystosował odpowiedź w sprawie zbadania czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku skupu jabłek przemysłowych. W ocenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej obniżki cen skupu owoców budzą wiele emocji wśród sadowników, szczególnie w sytuacji, gdy nie można zidentyfikować ekonomicznych przesłanek spadku cen. Zdaniem sadowników spadki cen skupu jabłek przemysłowych mogą być efektem spekulacji, bowiem nie zaobserwowano zwiększonej podaży surowca, ani spadku popytu na przetworzone owoce.

W odpowiedzi czytamy, iż Prezes UOKiK przygląda się rynkowi i dostrzega problemy, z którymi zmagają się rolnicy w zakresie cen skupu owoców i podejmie odpowiednie działania w rmach swoich kompetencji. Jednakże szczegółowa analiza przekazywanych sygnałów nie dała dotychczas podstaw uzasadniających podejrzenie istnienia zmowy cenowej.

Dodatkowo UOKiK podkreślił, że nie jest jednak organem do spraw regulowania cen i ma możliwość ingerowania w poziom stosowanych przez przedsiębiorców cen jedynie w sytuacji, gdy ich wysokość jest wynikiem stosowania antykonkurencyjnych praktyk – w tym zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję tzw. zmowy.  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie dopatrzył się  jakichkolwiek okoliczności uprawdopodabniających możliwość zawarcia zmowy cenowej przez podmioty skupiające jabłka przemysłowe.

 - Należy podkreślić, że sam fakt niskich cen skupu jabłek nie jest wystarczającą okolicznością dla stwierdzenia realnego podejrzenia zmowy cenowej.(..)Sama tendencja spadku cen skupu przemysłowych bez określenia przesłanek wskazujących na istnienie uzgodnień pomiędzy przedsiębiorcami, nie może zostać uznana za okoliczność wystarczającą dla stwierdzenia realnego podejrzenia zmowy cenowej. - napisano w odpowiedzi.