Jakość handlowa przetworów pomidorowych - jakie nieprawidłowości?www.sadyogrody.pl - 21 grudnia 2021 15:58


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej koncentratów i przecierów pomidorowych, ketchupów, sosów pomidorowych oraz soków pomidorowych. 


Kontrolą objęto 116 podmiotów (31 producentów i 85 sklepów).

IJHARS kontroluje jakość przetworów pomidorowych w 2021

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 105 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 141 partiach, z czego 18 zakwestionowano (12,8%). Stwierdzono m.in. niezgodną z deklaracją zawartość ekstraktu ogólnego i cukrów oraz niedeklarowaną obecność sacharozy w koncentracie pomidorowym.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 271 partii, z czego w 33 stwierdzono nieprawidłowości (12,2%). Dotyczyły one m.in.:

- Deklaracji zawartości ekstraktu ogólnego z podaniem tolerancji dla tej wartości.
- Podawania niepełnego składu wyrobu gotowego oraz nieprawidłowego wskazywania surowca użytego do produkcji (np. w składzie wymieniono „pomidory”, podczas gdy użyto koncentratu pomidorowego).
- Bezprawnego zastosowania nazwy „koncentrat pomidorowy” dla produktu zawierającego cukier, sól oraz substancje stabilizujące.
- Braku informacji o zastosowanym procesie obróbki („produkt pasteryzowany”).
- Braku deklaracji zawartości składnika podkreślonego w nazwie produktu.