Eskimos kończy I kwartał 2019 r. ze stratą 1,63 mln złotych

Autor: sadyogrody.pl/Eskimos S.A. 16 maja 2019 08:13

Eskimos kończy I kwartał 2019 r. ze stratą 1,63 mln złotych fot. sadyogrody.pl

Spółka Eskimos S.A. opublikowała raport za I kwartał 2019 roku. Wynika z niego, że Spółka I kwartał 2019 r. zakończyła ze stratą netto w wysokości -1,63 mln zł.  Zdaniem Eskimosa do straty kontrybuowały przede wszystkim rosnące koszty finansowe (602 tys. zł, wobec 219 tys. zł w I kw. 2018 r.), w tym w szczególności koszty odsetek (487 tys. zł, wobec 163 tys. zł w I kw. 2018 r.), które towarzyszyły wskazanemu powyżej rosnącemu poziomowi kredytu obrotowego wykorzystanego w ramach skupu jabłek.

W raporcie Eskimosa czytamy:

W I kwartale 2019 roku w Spółce kontynuowany był widoczny w poprzednim kwartale trend wzrostu aktywów obrotowych, którego głównym powodem było zwiększenie poziomu zapasów. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku był to wzrost o ponad 337% (33,6 mln zł w I kwartale 2018 r. do 146,6 mln zł w I kwartale 2019 r.). Jednocześnie, podobnie jak w IV kwartale 2018 r., opisanej sytuacji towarzyszył wzrost poziomu zobowiązań krótkoterminowych (kredyty obrotowe i zobowiązania z tytułu dostaw i usług) – w stosunku do I kwartału 2019 r. wzrost wyniósł 353% (32,8 mln zł w I kwartale 2018 r. do 148,7 mln zł w I kwartale 2019 r.).

Opisywana sytuacja wynika wprost z realizowanego przez Eskimos S.A. programu skupu i przerobu nadwyżki jabłek przemysłowych. Celem programu Stabilizacji Cen, w którym uczestniczy spółka jest zagospodarowanie rekordowej nadwyżki podażowej jabłek przemysłowych w poprzednim sezonie. Skup finansowany jest z kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI z dnia 18 października 2019 r. Opisywana sytuacja doprowadziła do dalszego wzrostu sumy bilansowej do poziomu 178,5 mln zł (wobec 66,6 mln zł na koniec I kwartału 2018 r. i 152,4 mln zł na koniec 2018 r.).

W związku z kontynuacją prowadzenia interwencyjnego skupu jabłek i będącego jego konsekwencją wzrostu zapasów Spółka odnotowała w I kwartale 2019 r. wysokie ujemne przepływy operacyjne netto (-43,3 mln zł), które zostały w całości sfinansowane ze wspomnianego wyżej kredytu obrotowego, co skutkowało wysokimi dodatnimi przepływami z działalności finansowej (43,4 mln zł). 

W I kwartale 2019 r. Spółka odnotowała dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o ponad 59,6% (24,8 mln zł w I kw. 2019 przy 15,6 mln zł w I kw. 2018 roku). Bardziej niż proporcjonalny wzrost przychodów był skutkiem zaksięgowania transakcji zaistniałej na skutek dokonania przez jednego z kontrahentów kompensaty zobowiązania Emitenta wobec wskazanego kontrahenta, poprzez przejęcie części wyprodukowanego towaru. Kompensata została dokonana w związku z opóźnieniem wypłaty na rzecz Spółki transz kredytu obrotowego.

W omawianym okresie Spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -1,1 mln zł, wobec wyniku na granicy rentowności (7 tys. zł) w I kwartale poprzedniego roku. Wzrost kosztów działalności, którego skutkiem była wskazana strata wynikał przede wszystkim ze wskazanej wyżej transakcji kompensaty zobowiązania oraz opisanej w punkcie Polityka rachunkowości przyjęta przy sporządzaniu danych finansowych zaprezentowanych w raporcie, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości zmiany polityki rachunkowości Spółki.

Zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta Spółka od bieżącego okresu sprawozdawczego ustala na bieżąco koszty wynikające z niewykorzystania zdolności produkcyjnych. Koszty te, określane mianem nieuzasadnionej części kosztów pośrednich produkcji, Spółka bezpośrednio odnosi na wynik okresu, w którym to niewykorzystanie nastąpiło. Sposób kalkulacji i ujęcia kosztów niewykorzystanych zdolności
produkcyjnych w I kw. 2019 roku zwiększył koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

I kwartał 2019 r. Eskimos S.A. zakończył stratą netto w wysokości -1,63 mln zł, wobec zysku netto w wysokości 70 tys. zł na koniec I kw. 2018 r. Do straty, poza wskazanym wyżej poziomem kosztów działalności operacyjnej, kontrybuowały przede wszystkim rosnące koszty finansowe (602 tys. zł, wobec 219 tys. zł w I kw. 2018 r.), w tym w szczególności koszty odsetek (487 tys. zł, wobec 163 tys. zł w I kw. 2018 r.), które towarzyszyły wskazanemu powyżej rosnącemu poziomowi kredytu obrotowego wykorzystanego w ramach skupu jabłek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI