Atlanta Poland: Słabe wyniki finansowe w roku obrotowym 2016/2017www.sadyogrody.pl/ www.portalspozywczy - 29 października 2017 18:11


Spółka Atlanta Poland, producent i dystrybutor bakalii, wypracowała w roku obrotowym, który zakończył się 30 czerwca 2017 r. 199,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,65 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniki spółki wyniosły odpowiednio: 262,6 mln zł i 4,5 mln zł.

- Niestety pomimo ciężkiej pracy i zaangażowania całego zespołu wynik uzyskany w ostatnim roku obrotowym jest niesatysfakcjonujący oraz daleki od oczekiwań zarządu i akcjonariuszy. Z satysfakcją natomiast odnotowuję wzrost sprzedaży eksportowej o 26% w porównaniu z rokiem obrotowym 2015/2016 oraz wzrost udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży spółki do 22,6% (z 13,6% w roku obrotowym 2015/2016). Niestety rentowność w tym sektorze, z uwagi na umacniająca się złotówkę, była niższa od oczekiwanej - informuje zarząd spółki w raporcie.

Od stycznia 2017 r. wynik finansowy spółki dodatkowo obciążony jest przez wyższy koszt amortyzacji związany z finalizacją rozbudowy zakładu produkcyjnego w Gdańsku i uruchomieniem nowej linii produkcyjnej do prażenia orzechów.

- Podwojenie możliwości produkcyjnych w sektorze przetwarzania orzechów, uzyskane dzięki tej inwestycji nie zostało jeszcze w pełni wykorzystane i pozostawia nadal potencjał do dalszych przyrostów sprzedaży produktów przetworzonych - czytamy w raporcie.

Atlanta Poland, producent i dystrybutor bakalii, zaopatruje się przede wszystkim w krajach pochodzenia surowców. Pozwala to uzyskać atrakcyjniejsze ceny surowców, dzięki ominięciu pośredników, ale jednocześnie powoduje wydłużenie terminów dostaw. W przypadku konieczności realizacji pilnych zamówień spółka dokonuje zakupów od pośredników holenderskich, niemieckich i brytyjskich, a także w europejskich magazynach dostawców źródłowych.

Listę odbiorców Atlanta Poland tworzy ponad 400 podmiotów, w tym około 350 na rynku hurtowym oraz około 60 na rynku detalicznym. Głównymi odbiorcami produktów spółki w segmencie hurtowym są zakłady cukiernicze, w przypadku produktów przetworzonych odbiorcy ci stanowią blisko 100%. Natomiast segment detaliczny zdominowany jest przez odbiorców sieciowych. Pomimo znacznego rozproszenia klientów i dużej ich liczby, w poprzednich latach obrotowych z jednym z odbiorców tj. firmą Jeronimo Martins Polska S.A. Atlanta Poland realizowała obroty stanowiące ponad 20% rocznych przychodów spółki - informuje zarząd spółki w raporcie.

15 czerwca 2016 r. spółka otrzymała informację od Jeronimo Martins Polska S.A. o wstrzymaniu dostaw bakalii od spółki. Powodem ww. decyzji Jeronimo Martins Polska S.A. były nieprawidłowości, sprzeczne z polityką Jeronimo Martins Polska S.A., stwierdzone podczas audytu przeprowadzonego w Atlanta Poland S.A. Spółka zobowiązana została do przedstawienia działań korygujących, które zostały wdrożone w lipcu 2016 roku. W dniu 18 października 2016r., w wyniku przeprowadzonego audytu kontrolnego, spółka otrzymała informację od Jeronimo Martins Polska S.A., że zakład spółki spełnia wymagania Jeronimo Martins Polska S.A. w zakresie produkcji marki własnej.

Obecnie Spółka dostarcza produkty do Jeronimo Martins Polska S.A. jednak poziom sprzedaży do tego odbiorcy jest niższy w porównaniu z okresami historycznymi, w których wartość dostaw do Jeronimo Martins Polska S.A. przekraczała 20% rocznych przychodów spółki. Zmniejszenie zakresu współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A. wpłynęło na pogorszenie wyników finansowych spółki w roku obrotowym 2016/207 i może mieć również wpływ na wyniki finansowe spółki w kolejnych latach. Atlanta Poland stara się minimalizować powyższe ryzyko, zarówno w odniesieniu do Jeronimo Martins Polska S.A., jak również innych istotnych klientów, poprzez ciągłe poszukiwanie nowych klientów, w tym na rynkach zagranicznych oraz rozwój współpracy z dotychczasowymi odbiorcami. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez rozbudowę potencjału produkcyjnego spółki i zwiększanie sprzedaży produktów przetworzonych, w szczególności orzechów - informuje zarząd Atlanty Poland. 

Jak czytamy w raporcie Atlanta Poland działa przede wszystkim na rynku krajowym, gdzie w roku obrotowym 2016/2017 zrealizowane zostało 77,4% przychodów ze sprzedaży. Główne kierunki sprzedaży eksportowej w roku obrotowym 2016/2017 to: Niemcy, Rumunia, Ukraina, Bułgaria, Kazachstan, Rosja, Litwa, Węgry, Łotwa, Mołdawia, Szwecja, Chorwacja, Estonia, Wielka Brytania oraz Czechy i Słowacja. W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku udział eksportu w przychodach ze sprzedaży spółki stanowił 22,6%, w porównaniu z rokiem obrotowym 2015/2016 wartość sprzedaży eksportowej zwiększyła się o 26%.

Atlanta Poland zaopatruje się przede wszystkim w krajach pochodzenia surowców. Pozwala to uzyskać atrakcyjniejsze ceny surowców, dzięki ominięciu pośredników, ale jednocześnie powoduje wydłużenie terminów dostaw. W przypadku konieczności realizacji pilnych zamówień spółka dokonuje zakupów od pośredników holenderskich, niemieckich i brytyjskich, a także w europejskich magazynach dostawców źródłowych. Ponad 95 % zakupów surowców spółka realizuje za granicą. Nieznaczna część towarów np. siemię lniane, mak, kuwertura oraz cukier kupowana jest w kraju.

Listę dostawców Atlanta Poland tworzy ponad 150 przedsiębiorstw, z których większość, w zależności od kraju pochodzenia surowca, stanowią indywidualni plantatorzy lub firmy specjalizujące się w eksporcie produktów rolnych. Współpraca z większością dostawców kontynuowana jest już od wielu lat. W roku obrotowym zakończonym dnia 30 czerwca 2016 roku żaden z dostawców nie przekroczył progu 10 proc. przychodów ze sprzedaży spółki.