ZSRP: Kolejne wytyczne dotyczące możliwości podjęcia pracy przez UkraińcówZwiązek Sadowników RP - 07 kwietnia 2020 14:49


Związek Sadowników informuje, że w odpowiedzi na nasze pismo skierowane do Minister Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy w dniu wczorajszym z Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej kolejne wytyczne z których wynika, iż granicę na wjazd do Polski mogą przekraczać wyłącznie:

- obywatele RP,
- cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
- cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
- szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
- cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, tj.:

a) osoby posiadające kartę pobytu wydaną ze względu na:

- zezwolenie na pobyt czasowy,
- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
- status uchodźcy,
- udzielenie ochrony uzupełniającej,

b) osoby posiadające:

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
- kartę stałego pobytu obywatela UE,
- kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
- Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,

c) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, tj.:

- osoby realizujące/wykonujące pracę na terytorium RP,
- osoby przedstawiające dokumenty, z których wynika, że okres podjęcia pracy rozpocznie się krótko po przekroczeniu granicy,
- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Przed przekroczeniem granicy każdy podróżny zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Ponadto po przekroczeniu granicy zostanie on skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Tym samym obywatel Ukrainy posiadający zezwolenie na pracę, jeżeli z dokumentacji wynika, że aktualnie pracuje w RP lub praca zacznie się wkrótce po wjeździe może przekroczyć granicę na wjazd do RP w ruchu bezwizowym na paszporcie biometrycznym (jeżeli nie wyczerpał 90 dni w okresie 180 dniowym pobytu krótkoterminowego) i podjąć zatrudnienie na warunkach wskazanych w zezwoleniu na pracę.

Taka osoba musi być poddana 14 dniowej kwarantannie i odbędzie się ona w deklarowanym przez tą osobę miejscu pobytu.

W przypadku uzyskania wizy w konsulacie, obywatele Ukrainy, którzy posiadają dokumenty uprawniające do wykonywania pracy będą mogli wjechać do Polski (jeżeli z posiadanych dokumentów wynika, że aktualnie pracują w Polsce lub praca zacznie się niebawem po wjeździe) i rozpocząć pracę po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.

W związku z problemami z uzyskaniem wiz przez Ukraińców Związek Sadowników RP skierował do Ambasadora RP w Kijowie pismo z prośbą o wyjaśnienie powodów zaistniałej sytuacji.