Zmienia się proces certyfikacji w Integrowanej ProdukcjiAgnieszka Kotwica / sadyogrody.pl - 16 stycznia 2015 08:49


W 2015 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odchodzi od certyfikacji producentów, a kontrolą i nadzorem zajmą się niepaństwowe jednostki certyfikujące.

Czytaj także: 2015 rok przyniesie zmiany w Integrowanej Produkcji

W zakresie PIORiNu pozostanie kontrola zgodności działalności podmiotów certyfikujących z przepisami dotyczącymi Integrowanej Produkcji roślin. Kontrola producentów prowadzona przez Inspekcję będzie miała na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań Integrowanej Produkcji, prowadzonej przez podmiot certyfikujący.

Jak powiedział serwisowi www.sadyogrody.pl, Zbigniew Oczadły, prezes zarządu jednostki certyfikującej QA Solutions Sp. z o.o., rok 2014 był rokiem przejściowym, można było zgłosić się do procesu certyfikacji do PIORiN-u lub jednostki prywatnej.

- Zgodnie z uregulowaniami prawnymi od roku 2015 certyfikacja będzie mogła być prowadzona jedynie przez jednostki prywatne, które posiadają akredytację w tym zakresie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000 oraz posiadającymi upoważnienie wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dodał.

Jak zmieni się proces certyfikacji dla producentów rolnych?

Pierwszym z etapów przystąpienia producenta do systemu Integrowanej Produkcji jest zgłoszenie producenta do podmiotu certyfikującego nie później niż dni 30 przed siewem albo sadzeniem roślin lub przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji (w przypadku roślin wieloletnich). Zgłoszenie to powinno zawierać wszelkie dane producenta (dane osobowe, adres, REGON), a do zgłoszenia powinno załączyć się informacje o gatunkach, odmianach roślin oraz miejscu i powierzchni ich uprawy oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie IP.

W przypadku gdy wniosek zgłoszenia jest kompletny podmiot certyfikujący wydaje zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

Czynności kontrolne jednostki certyfikującej dotyczą - podobnie jak dotychczas - kontroli posiadania przez producenta zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie IP, prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk IP, dokumentowania prowadzenia działań z zakresu ochrony oraz ewidencji zabiegów. A więc podobnie jak wcześniej producent rolny ma obowiązek udostępnić do nadzoru swoje gospodarstwo, płody rolne oraz dokumentację z zakresu prowadzonych zabiegów (Notatnik IP) oraz ukończonego szkolenia.

Certyfikację mogą prowadzić następujące, upoważnione do tego jednostki:

-          PNG Sp z o. o., Daleszyce

-          QA Solutions Sp. z o. o., Kraków

-          COBICO Sp. z o. o., Wieliczka

-          Centrum jakości AgroEko Sp. z o. o., Warszawa

-          SGS Polska Sp. z o. o., Warszawa

Opłaty mogą  różnić się w poszczególnych firmach, ale nie są to duże różnice, gdyż wszystkie programy przygotowano zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zweryfikowano w ramach procesu akredytacji przez PCA.

Wysokość opłat za przeprowadzenie procesu certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin w większości firm jest ustalana przez jednostki certyfikujące z każdym klientem indywidualnie i mogą różnić się w przypadku poszczególnych jednostek. Wysokość opłat zależy od ilości gatunków roślin, rodzaju upraw, wielkości gospodarstwa. Zazwyczaj cena ta obejmuje rejestrację producenta, przeprowadzenie inspekcji, pobranie prób do badań oraz przeprowadzenia badań (min. 20 proc. producentów), wydanie certyfikatu oraz prowadzenia nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Na stronach jednostek dostępne są cenniki, według których możemy oszacować koszt certyfikacji. W PNG Sp. z o. o. koszt kontroli i certyfikacji gospodarstwa rolnego wynosi 650zł netto.  W jednostce QA Solutions Sp. z o. o. proces certyfikacji dla producentów zgłaszających do 3 gatunków roślin wynosi 650zł, a do każdego dodatkowo zgłoszonego gatunku obowiązuje dopłata w wysokości 50zł. W SGS polska Sp. z o. o. wysokość opłat wynosi od 350zł do 3000zł, a w jednostce COBICO Sp. z o. o. – 700zł.

Największą zmianą w Integrowanej Produkcji jest opłata za przeprowadzenie procesu certyfikacji. Każda z  jednostek ustala swój własny cennik. Producenci mogą jednak ubiegać się o zwrot kosztów procesu certyfikacji w ramach programu "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności".