Zaległości względem KRUS- jaką odpowiedzialność ponoszą spadkobiercy?

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 09 sierpnia 2021 10:24

Zaległości względem KRUS- jaką odpowiedzialność ponoszą spadkobiercy? Zaległości względem KRUS- jaką odpowiedzialność ponoszą spadkobiercy?/fot. shutterstock.com

Prowadzący gospodarstwo rolne, który nie reguluje należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i posiada zadłużenie z tytułu składek, winien mieć świadomość, że należności te mogą być w przyszłości dochodzone od jego spadkobierców - podaje Farmer.pl

Jak czytamy na Farmer.pl w sytuacji podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy (czyli obowiązkowo, gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy) rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym ma obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W przypadku, kiedy rolnik nie reguluje tych składek, jest systematycznie powiadamiany o ciążących na nim długach z tego tytułu, a KRUS wydaje decyzje ustalające wysokość zaległości z tytułu składek wraz z informacją, że np. w przypadku nieuregulowania wskazanych kwot zostanie wszczęte postępowanie o zabezpieczenie należności przez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. W dalszej kolejności następowało zabezpieczenie należności poprzez wpis tej hipoteki.

Zdarza się jednak tak, że rolnik zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej wiele lat wcześniej, ale nie zgłosił tego faktu do KRUS, wobec czego składki nadal są naliczane, a sam rolnik nie kwestionuje zasadności ich naliczania i nie zaskarża decyzji dotyczących obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. Bywa również, że powstałe zadłużenie z tytułu składek, w ramach układu ratalnego udzielonego przez organ rentowy i realizowanego w drodze comiesięcznych potrąceń dokonywanych np. z emerytury rolniczej przysługującej za życia rolnika nie zostanie w całości spłacone, a więc również i w tym wypadku pozostaje kwestia odpowiedzialności spadkobierców za ten dług spadkowy.

Kiedy powstaje odpowiedzialność spadkobierców?

Jeżeli na dzień śmierci spadkodawcy pozostaje nieuregulowane zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może orzec w drodze decyzji, że odpowiedzialność za powyższe zadłużenie ponoszą spadkobiercy – czyli osoby ustalone postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub legitymujące się aktem poświadczenia dziedziczenia.

Zgodnie bowiem z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336) w sprawach nieuregulowanych w ustawie do składek na ubezpieczenie społeczne stosuje się odpowiednio art. 97 §1 i art. 98 §1 i 2 pkt 1, 2 i 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. W myśl tych przepisów spadkobiercy podatnika (odpowiednio osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników) przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego (odpowiednio w przepisach z zakresu ubezpieczeń) majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. 

Z kolei w myśl art. 98 §1 i §2 pkt 1, 2 i 7 powyższej ustawy do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy zaległości podatkowych (w omawianym przypadku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne), odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne) oraz kosztów upomnienia i postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy, powstałych do dnia otwarcia spadku.

Zgodnie z przytoczonymi wyżej uregulowaniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika (ubezpieczonego, zobowiązanego do opłacania składek) ponoszą odpowiedzialność za pozostawione przez tegoż spadkobiercę zaległości (chyba że spadek odrzucono) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, w tym również za odsetki za zwłokę. W świetle powyższego organ rentowy (KRUS) jest uprawniony do orzeczenia o odpowiedzialności spadkobierców za pozostawione przez spadkodawcę zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Jak spadkobiercy mogą uniknąć spłaty tych długów?

Więcej na ten temat na Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI