Wycofanie jabłek- mało faktów, wiele wymagańwww.sadyogrody.pl - 11 kwietnia 2022 16:34


Mechanizm pomocy na rynku jabłek wyczekiwany jest przez całą branżę. Spekulacji w tym temacie nie brakuje, ale aktualne fakty i postawione przez KE warunki skorzystania z unijnych pieniędzy, mogą ostudzić zapał liczących na rychłe wsparcie.

Tak zwane wycofanie jabłek z rynku – temat, którym obecnie żyje cała branża sadownicza. Ciągle pojawiają się nowe spekulacje, co do tego kiedy, w jaki sposób i na jakich zasadach program pomocy na rynku jabłek ma przebiegać. I co najważniejsze, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na ten cel.

Mnożą się oczekiwania wobec mechanizmu tzw. wycofania jabłek z rynku, a wielu upatruje w nim jedyną możliwość zarobku w tym trudnym sezonie. Jednak póki co, brakuje surowych faktów dotyczących sposobu realizacji tegoż programu. Aktualnie tym co wiemy na pewno jest to, że wsparcie dla producentów będzie przeprowadzone, ale zasady jego realizacji są co najmniej skomplikowane. Szczegóły i wytyczne jakie należy spełnić aby móc otrzymać finansowe wsparcie, mogą ostudzić nie jedną głowę.

Polska ma zapewnione unijne wsparcie finansowe dla sektora rolnego

Otóż Komisja Europejska wydała specjalne rozporządzenia nr 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dla producentów w sektorach rolnych. Wsparcie jest wynikiem min. agresji Rosji na Ukrainę i kryzysu handlowo- ekonomicznego, jaki cały sektor rolny odczuwa i będzie odczuwał. Jak stwierdzano w rozporządzeniu „istnieje poważne zagrożenie wystąpienia zakłóceń na rynku spowodowanych znacznym wzrostem kosztów i zakłóceniami w handlu, które wymagają skutecznych i efektywnych działań.(...) Aby skutecznie i efektywnie reagować na te zagrożenia, konieczne jest zdaniem Komisji Europejskiej udostępnienie producentom pomocy w sektorach rolnych dotkniętych takimi zakłóceniami. Państwa członkowskie powinny wybrać jeden lub więcej sektorów, aby wesprzeć producentów, którzy najbardziej cierpią z powodu zakłóceń na rynku”. 

W rozporządzeniu podkreślono, że państwom członkowskim należy zapewnić dotację finansową i na ten cel państwom członkowskim udostępnia się pomoc unijną w całkowitej kwocie 500 000 000 EUR. Tak więc, jako kraj członkowski mamy zapewnione wsparcie finansowe dla sektora rolnego - to jest fakt, tylko ile pieniędzy konkretnie z całej puli otrzymamy ?

Kwotę dostępną dla każdego państwa członkowskiego ustalono przy uwzględnieniu odpowiedniej wagi każdego państwa członkowskiego w unijnym sektorze. W wyniku czego Polska otrzyma na ten cel dokładnie 44 844 365 euro (ok. 44,8 mln euro).

Dodatkowo Państwa członkowskie mogą przyznać specjalną pomoc krajową do wysokości 200 % odpowiedniej kwoty określonej dla każdego państwa członkowskiego, również na tej samej podstawie, czyli obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem, że wynikające z tego płatności nie powodują zakłócenia konkurencji.

KE stawia warunki skorzystania z pomocy finansowej

I co najważniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do wdrożenia- według rozporządzenia państwa członkowskie powinny opracować środki, które przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego lub przeciwdziałają zakłóceniom równowagi na rynku. Tym samym sadownicy, do których będzie kierowana pomoc powinni kwalifikować się do wsparcia w ramach tych środków, pod warunkiem, że angażują się w co najmniej jedno z działań służących realizacji tych celów. Celami tymi w rozumieniu KE są: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka składnikami odżywczymi, efektywne wykorzystanie zasobów oraz metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu.

Ogromną role do wykonania ma teraz nasze Ministerstwo Rolnictwa. Z tego co wiemy, trwają intensywne prace nad odpowiednią interpretacja tych przepisów i stworzeniem rozporządzenia, które będzie adekwatne do unijnych wytycznych. W jaki sposób i za pomocą jakich podmiotów zrealizować wycofanie jabłek z rynku aby przyznane Polsce fundusze nie zostały zakwestionowane, a sadownicy otrzymali najbardziej korzystna pomoc? Potrzebny jest odpowiednio przygotowany system, który na to pozwoli.  

Warto jeszcze wskazać, że według rozporządzenia Polska, jak i inne kraje członkowskie zgłaszają Komisji Europejskiej niezwłocznie i nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. następujące dane:

- opis środków, jakie mają zostać podjęte;

- kryteria stosowane do określenia metod przyznawania pomocy oraz uzasadnienie dystrybucji pomocy między poszczególne sektory;

- zamierzone skutki środków w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego i stabilizacji rynku;

- działania służące sprawdzeniu, czy osiągnięto zamierzone skutki;

- działania służące unikaniu zakłóceń konkurencji;

- poziom przyznanego dodatkowego.

Proces stworzenia odpowiednich i spełniających kryteria przepisów na poziomie krajowym jest dużym wyzwaniem. Czasu jest coraz mniej, a presja otoczenia coraz większa, dlatego resort rolnictwa ma niemały orzech do zgryzienia aby odpowiednio przygotować się do procesu wsparcia na rynku jabłek, w szczególności pod kątem prawnym.