UOKiK, KOWR i MRiRW wspólnie podejmują próbę interwencji na rynku cen owocówsadyogrody.pl - 12 lipca 2018 14:21


UOKiK, KOWR i MRiRW podjęły współpracę, która ma na celu m.in. kontrolne na rynku owoców. Wspólnym działaniem UOKiK i Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa z zakresu przewagi kontraktowej jest kontrola w siedzibach przetwórców owoców miękkich, m.in. truskawek, malin, wiśni, czy porzeczek. UOKiK podjął badania, dotyczące dużo wyższych cen, jakie płacą konsumenci za owoce, w porównaniu do niskich cen płaconych producentom na skupach.

Rok temu, 12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. UOKiK otrzymał uprawnienia do obrony mniejszych podmiotów w sektorze rolno-spożywczym przed kontrahentami dysponującymi znacznie większym potencjałem ekonomicznym. Na podstawie tej ustawy jak i innych aktów prawnych może wraz z pomocą KOWR głębiej interweniować na rynku owoców.

Jak mówił prezes UOKiK, Marek Niechciał, nowa ustawa o przewadze kontraktowej, daje pewne narzędzia, których nie było wcześniej. Na przykład, można wykorzystać właśnie tą ustawę w przypadku gdy ktoś dostarczając porzeczkę, nie zna ceny w dniu jej dostarczania, lecz może poznać ją dopiero na następny dzień. Urząd może wszcząć postępowanie przeciw nieuczciwemu podmiotowi i ma możliwość nałożenia kary z tytułu wykorzystywania przewagi kontraktowej.

- Sprawdzamy, czy przy kształtowaniu cen owoców miękkich mogło dojść do wykorzystania przewagi kontraktowej wobec małych podmiotów dostarczających owoce. Wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające i skontrolowaliśmy siedziby sześciu dużych przetwórców – mówi Marek Niechciał.

- W tej chwili analizujemy materiał zgromadzony w trakcie czerwcowych kontroli. Niezależnie od wyników możemy dziś stwierdzić, że jednym z problemów jest niska pozycja negocjacyjna rolników, którzy uprawiają owoce. Dlatego niezbędne jest żeby zrzeszali się w większe grupy producenckie. Dzięki temu będą mogli skuteczniej pertraktować z dużymi odbiorcami, m.in. w sprawie korzystniejszych dla siebie cen – dodaje Niechciał.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podjął działania w kilkudziesięciu podmiotach dotyczących relacji sprzedaży między rolnikiem a punktami skupu. KOWR bada przestrzeganie obowiązku zawierania umów dostawy z rolnikami wynikającego z ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz unijnego rozporządzenia 1308/2013.

- Na dzień dzisiejszy kontrole zostały zlecone do 28 podmiotów wytypowanych przez biuro, dodatkowe 4 kontrole podmiotów zlecone zostały przez oddziały terenowe. Mamy czas  do 20 lipca na wydanie decyzji i nie chciałbym jeszcze mówić jaki jest ich wynik. Proszę o cierpliwość -  mówi dyrektor generalny KOWR, Piotr Serafin.

- Rola naszej instytucji sprowadza się przede wszystkim do weryfikacji, czy umowy są zawierane oraz czy posiadają wszelkie niezbędne elementy określone w przepisach unijnych, a także krajowych. Obecnie wraz z UOKiK poddajemy szczególnej analizie rynek owoców miękkich z uwagi na niepokojące sygnały płynące od przedstawicieli tego sektora – powiedział Serafin.

UOKiK podjęła współpracę również z MRiWR względem nieuczciwych praktyk handlowych. Dyskusja na temat nieuczciwych praktyk handlowych na forum unijnym trwa od 2010 roku. Unijne regulacje na ten temat nadal są opracowywane. Polska, nie czekając na unijne dyrektywy odnośnie nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, przyjęła krajowe regulacje w tym temacie.

- Regulacje dotyczące nieuczciwych praktyk były i są potrzebne. Przedsiębiorstwa w Polsce w większości są zagraniczne. Chodzi o jednolite traktowanie i karanie tych podmiotów, które dopuszczają się naruszeń w zakresie funkcjonowania łańcucha dostaw produktów żywnościowych. - powiedział Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.