Chodzi o przygotowaną w resorcie rolnictwa ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.

W Senacie ustawą zajmowały się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wniosła o jej przyjęcie bez poprawek oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji, która zaproponowała trzy poprawki do ustawy.

Poprawki do ustawy dotyczącej scalania i wymiany gruntów

Dwie z nich miały charakter legislacyjny i redakcyjny. Poprawka merytoryczna przewiduje natomiast wykreślenie artykułów 3 i 5 oraz części art. 6, które dotyczą przepisów o drogach publicznych. Przepisy te dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jak tłumaczył na posiedzeniu komisji senacki legislator, rekomendując tę poprawkę, przepisy zostały wprowadzone przez Sejm na zbyt późnym etapie procesu legislacyjnego, bo zostały zgłoszone dopiero podczas drugiego czytania, wykraczają poza zakres projektu ustawy i mogą budzić wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.

Obecny podczas wtorkowej debaty w Senacie sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński apelował jednak do senatorów, by nie popierać tej poprawki i pozostawić wprowadzone przez Sejm przepisy. Cieszyński argumentował, że firmy telekomunikacyjne nadużywają przepisów pozwalających im płacić 10-krotnie niższe niż wcześniej stawki za zajęcie pasa drogowego. Jak tłumaczył, przepisy obniżające stawki w momencie uchwalania miały odnosić się do przyszłych inwestycji, ale korzystając z kruczków prawnych przedsiębiorcy zaczęli stosować je także do inwestycji już rozpoczętych. "To daje efekt taki, że ktoś, kto już obciąża klientów opłatą skalkulowaną przy stawce w wysokości 200 zł, uzyskuje korzyść z 10-krotnego obniżenia tejże stawki. Czyli usunięcie tego przepisu to jest transfer pieniędzy od samorządów do przedsiębiorców telekomunikacyjnych" - powiedział. Według przedstawicieli rządu, zmiana ta była i jest "bardzo popierana" przez samorząd, m.in. przez Związek Powiatów Polskich.

Nowe przepisy dotyczące scalania gruntów 

Nowe przepisy pozwalają na rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Wprowadzony będzie obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawa wprowadza terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

W latach 2004-2019 w Polsce wykonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze 206,47 tys. ha, co średnio rocznie stanowiło powierzchnię ok. 12,9 tys. ha. W 2020 r. wydano 15 decyzji w tej sprawie obejmującej ok. 19 tys. ha.