W poniedziałek senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała trzy poprawki do nowej ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych. Dwie z nich miały charakter legislacyjny i redakcyjny. Poprawka merytoryczna przewiduje wykreślenie artykułów 3 i 5 oraz części art. 6, które dotyczą przepisów o drogach publicznych.

Nowela ustawy o scalaniu gruntów- jakie poprawki?

Jak tłumaczył przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu rekomendując tę poprawkę, wprowadzone przez Sejm ww. przepisy wykraczają poza zakres projektu ustawy i mogą budzić wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji, ponieważ zostały zgłoszone dopiero podczas drugiego czytania projektu w Sejmie.

Chodzi o poprawki zgłoszone przez PiS podczas II czytania projektu w Sejmie, a dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Brak takich przepisów skutkuje obniżeniem wpływów do kasy samorządów.

Według przedstawiciela departamentu telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Procia, poprawka została wprowadzona do ustawy, ponieważ dotyczy ona funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności ich przychodów. Dodał, że była i jest "bardzo popierana" przez samorząd, m.in. przez Związek Powiatów Polskich.

Głos w tej sprawie zabrali także przedstawiciele branży telekomunikacyjnej, którzy wnioskowali o wykreślenie z ustawy przepisów o drogach publicznych (art 3,5 i w części art 6 - PAP).

Jak tłumaczyli, zmiana przepisów dot. opłat za zajęcie pasa drogowego pod obiekty telekomunikacyjne znacząco podniesie opłaty dla małych inwestorów. Wskazywali, że usankcjonuje to nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych, gdzie małe podmioty ponoszą wyższe opłaty niż duże. Według strony społecznej nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych jest niezgodne z Konstytucją RP oraz Konstytucją Biznesu. Podkreślali przy tym, że zmiana przepisów nie była konsultowana z branżą.

8 grudnia br. nowela ustawy była procedowana przez senacką komisję rolnictwa, która ją poparła bez poprawek.

Nowe przepisy pozwalają na rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Wprowadzony będzie obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ustawa wprowadza terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.