Rząd przyjął uchwałę ws. projektu Planu Strategicznego dla WPR 2023–2027

Autor: PAP 15 grudnia 2021 09:22

Rząd przyjął uchwałę ws. projektu Planu Strategicznego dla WPR 2023–2027 Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro. / fot. pixabay

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro.

Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Plan Strategiczny został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85 proc. i 52 proc. powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje ok. 15 mln osób, czyli 38 proc. ogółu ludności Polski. W całym kraju jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych.

Rozwój gospodarstw w ramach Planu Strategicznego WPR 

Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan będzie sprzyjać produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. W Polsce mają one wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych.

W komunikacie CIR zapewniono, że od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na tzw. płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha, czyli dla 97 proc. gospodarstw będzie wyższy od średniej dla UE.

Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa 

Utrzymana zostanie pomoc związana z produkcją we wszystkich dotychczas wspieranych sektorach. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności w tych sektorach, które napotykają trudności, a także są istotne ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych.

Poza płatnościami bezpośrednimi, realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF. Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności. Inwestycje obejmą także przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. Planuje się również dalszą poprawę struktury agrarnej.

Kontynuowane będzie wsparcie przewidziane dla młodych rolników. będzie także pomoc dla rolnictwa ekologicznego, które będzie uwzględniać nowe rozwiązania i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu. Chodzi o wzrost powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji.

Wdrażane będzie wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt, w szerszym niż obecnie zakresie. Obejmie ono nowe grupy zwierząt, tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie.

Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna. Zaproponowano działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej. Chodzi o przyjazne dla środowiska metody produkcji, które ograniczają emisje CO2, poprawią jakość gleb, wód oraz zwiększą retencję wody. Ponadto przewiduje się pomoc na inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii w produkcji.

W dokumencie założono, wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich. Realizowane będą interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Wdrażana będzie m.in. koncepcja smart villages (inteligentne wioski), mająca na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości życia, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystarczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego.

Wsparcie będzie dotyczyć także produkcji bezpiecznej żywności, w tym ograniczenia użycia pestycydów. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI