Rząd ma zająć się nowelą dot. grup producentów rolnych

Autor: PAP 28 czerwca 2021 16:27

Rząd ma zająć się nowelą dot. grup producentów rolnych Rząd ma się zająć projektem ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych/ fot. shutterstock

Doprecyzowanie niektórych obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych zakłada projekt noweli ustawy autorstwa MRiRW, którym we wtorek ma się zająć rząd. Planuje się zmniejszenia obowiązkowej ilości produktów, które członek grupy ma sprzedać grupie.

Zgodnie z harmonogramem, rząd we wtorek ma się zająć projektem ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Występuje potrzeba wdrożenia koniecznych zmian w zakresie rozwiązań ustawowych regulujących proces tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów" - napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wskazano, zmiana ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw "ma na celu doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces ich tworzenia i przez same grupy producentów, a także przez podmioty prowadzące nadzór nad ich działalnością".

Autorzy projektu proponują, wprowadzenie zmiany zmierzających do m.in. do zmniejszenia "obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, jaka musi zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80 proc. do co najmniej 70 proc. przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90 proc. producentów zrzeszonych w grupie (zamiast 100 proc. które obowiązują obecnie)".

Ponadto, proponuje się wprowadzenie 90-dniowego terminu na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup, co wynika z konieczności sprawdzenia przez ARiMR wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem.

Kolejna zmiana ma na celu wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy.

Natomiast w ustawie z 11 września 2015 r. ustawodawca proponuje zmianę, polegającą na przyznaniu prezesowi ARiMR kompetencji do stwierdzania nieważności decyzji w sprawie spełniania przez grupy producentów rolnych warunków określonych w ustawie z 15 września 2000 r., wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z 11 września 2015 r. Zmiany te mają na celu dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego dotyczącego uznawania oraz sprawowania nadzoru nad grupami producentów rolnych oraz obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie właściwości organów w postępowaniu nieważnościowym.

Kolejne zmiany dotyczą ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. Zdaniem autorów noweli wynikają one z potrzeby szczegółowego określenia ram prawnych pozwalających członkom organizacji producentów na zachowanie demokratycznej kontroli nad jej działalnością.

W ustawie z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego zaproponowano wprowadzenie zmiany mającej na celu umożliwienie dyrektorowi OR ARiMR zawieszenie postępowania w sprawie przyznania wsparcia finansowego w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020.

Inna zmiana ma dotyczyć ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Proponuje się w niej m.in. dodanie przepisów upoważniających dyrektora OR ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów, do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek tej organizacji, wraz z określeniem elementów, jakie taki wniosek powinien zawierać, i niezbędnych załączników do niego dołączanych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI