Rolnicze choroby zawodowe - czym są i co przysługuje rolnikowi w ramach świadczeń KRUS?

Autor: www.sadyogrody.pl 23 grudnia 2020 11:31

Rolnicze choroby zawodowe - czym są i co przysługuje rolnikowi w ramach świadczeń KRUS? Prowadzący gospodarstwa sadownicy i rolnicy są grupą w sposób szczególny narażoną na choroby zawodowe/ fot. shutterstock.com

Prowadzący gospodarstwa sadownicy i rolnicy są grupą w sposób szczególny narażoną na liczne choroby, szczególnie te związane z pracą jaką wykonują. Określane są one mianem rolniczych chorób zawodowych. Rzecznik prasowy KRUS, Teresa O’Neill wyjaśnia co należy zrobić gdy sadownik bądź rolnik podejrzewa u siebie chorobę zawodową i co mu przysługuje, w ramach świadczeń KRUS.

Jakie choroby są uznawane przez KRUS za rolnicze choroby zawodowe?

Definicję rolniczej choroby zawodowej podano w artykule 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174 t.j.). Warunkiem koniecznym do uznania choroby za rolniczą chorobę zawodową jest to, że powstała ona w związku z pracą w gospodarstwie rolnym oraz, że jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". (Dz.U.z 2020 r. poz. 1320 t.j.)

Choroby zawodowe u rolników mogą być spowodowane narażeniem na:
- czynniki chemiczne i fizyczne;
- czynniki biologiczne;
- czynniki o działaniu uczulającym;
- czynniki o działaniu rakotwórczym;
oraz sposobem wykonywania pracy (długotrwałe nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym układu ruchu).

Do chorób zawodowych należą min. astma oskrzelowa, zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych, przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, borelioza  czy . Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia

Wykaz chorób zawodowych, jak również okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367). 

Co powinien zrobić rolnik/sadownik, gdy podejrzewa u siebie chorobę zawodową i kto może ją stwierdzić?

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy. Ich właściwość ustala się według miejsca,
w którym praca była wykonywana. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać:

-     lekarz,

-     lekarz dentysta, który podczas wykonywania zabiegów powziął takie podejrzenie u pacjenta,

-     ubezpieczony, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę.

Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Upoważnione do rozpoznania choroby zawodowej są niej wymienione jednostki:

I stopnia:

-     poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;

-     kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI