×

Subskrybuj newsletter
sadyogrody.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Rolnicze choroby zawodowe - czym są i co przysługuje rolnikowi w ramach świadczeń KRUS?

Autor: www.sadyogrody.pl 23 grudnia 2020 11:31

Rolnicze choroby zawodowe - czym są i co przysługuje rolnikowi w ramach świadczeń KRUS? Prowadzący gospodarstwa sadownicy i rolnicy są grupą w sposób szczególny narażoną na choroby zawodowe/ fot. shutterstock.com

Prowadzący gospodarstwa sadownicy i rolnicy są grupą w sposób szczególny narażoną na liczne choroby, szczególnie te związane z pracą jaką wykonują. Określane są one mianem rolniczych chorób zawodowych. Rzecznik prasowy KRUS, Teresa O’Neill wyjaśnia co należy zrobić gdy sadownik bądź rolnik podejrzewa u siebie chorobę zawodową i co mu przysługuje, w ramach świadczeń KRUS.

Jakie choroby są uznawane przez KRUS za rolnicze choroby zawodowe?

Definicję rolniczej choroby zawodowej podano w artykule 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174 t.j.). Warunkiem koniecznym do uznania choroby za rolniczą chorobę zawodową jest to, że powstała ona w związku z pracą w gospodarstwie rolnym oraz, że jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". (Dz.U.z 2020 r. poz. 1320 t.j.)

Choroby zawodowe u rolników mogą być spowodowane narażeniem na:
- czynniki chemiczne i fizyczne;
- czynniki biologiczne;
- czynniki o działaniu uczulającym;
- czynniki o działaniu rakotwórczym;
oraz sposobem wykonywania pracy (długotrwałe nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym układu ruchu).

Do chorób zawodowych należą min. astma oskrzelowa, zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych, przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, borelioza  czy . Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia

Wykaz chorób zawodowych, jak również okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367). 

Co powinien zrobić rolnik/sadownik, gdy podejrzewa u siebie chorobę zawodową i kto może ją stwierdzić?

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy. Ich właściwość ustala się według miejsca,
w którym praca była wykonywana. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać:

-     lekarz,

-     lekarz dentysta, który podczas wykonywania zabiegów powziął takie podejrzenie u pacjenta,

-     ubezpieczony, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę.

Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Upoważnione do rozpoznania choroby zawodowej są niej wymienione jednostki:

I stopnia:

-     poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;

-     kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);

-     poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;

-     podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby;

II stopnia:

-     instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Od orzeczenia wydanego przez jednostkę I stopnia przysługuje odwołanie do jednostki II stopnia.

Orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej nie jest podstawą do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników

Jednostki orzecznicze I i II stopnia przekazują orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania do właściwego państwowego inspektora sanitarnego i do zainteresowanego rolnika.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności na podstawie orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej i oceny narażenia zawodowego rolnika, wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Od decyzji wydanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ‒ skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawomocna decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą od ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Czy rolnik z nabytą chorobą zawodową może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników i jakie powinien w tym celu podjąć kroki?

Z tytułu choroby zawodowej ubezpieczony rolnik/domownik może ubiegać się o:

1)        jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek rolniczej choroby zawodowej, zwane dalej jednorazowym odszkodowaniem;

2)        rentę rolniczą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek rolniczej choroby zawodowej;

3)        zasiłek chorobowy przyznawany z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni i nie dłużej niż 180 dni oraz zasiłek chorobowy w tzw. przedłużonym okresie – przyznawany na okres czasowej niezdolności do pracy przekraczający 180 dni i nie dłużej niż na kolejne 360 dni.

W przypadku śmierci spowodowanej chorobą zawodową uprawnieni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Ponadto mogą też ubiegać się o rentę rodzinną i zasiłek pogrzebowy, tak samo, jak w przypadku każdej śmierci ubezpieczonego spowodowanej nie tylko chorobą zawodową.

Generalną zasadą jest, że świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa. Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do poszczególnych świadczeń, w tym do wniosku o jednorazowe odszkodowanie oraz do wniosku o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek rolniczej choroby zawodowej, w szczególności należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej. 

Wyjątek stanowi zasiłek chorobowy na okres od 30 do 180 dni, który przyznawany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (druk eZLA).

Zasady ustalania prawa i naliczania wysokości poszczególnych świadczeń oraz dokumenty, jakie należy przedłożyć w celu uzyskania prawa do tych świadczeń, szczegółowo opisane są na stronie KRUS w zakładce: Świadczenia.

Czy po stwierdzeniu i uznaniu choroby zawodowej rolnikowi/ sadownikowi przysługują turnusy rehabilitacyjne?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r., poz. 860) na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej, lub wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie.

Wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, który ocenia potrzebę i celowość odbycia leczenia. Jego pozytywna ocena stanowi podstawę skierowania na turnus rehabilitacyjny.

 

Jaką  profilaktykę należy podjąć przy stwierdzeniu choroby zawodowej oraz jakie kwoty są wypłacane rolnikom w ramach świadczeń KRUS - już wkrótce na łamach naszego serwisu dalsza część artykułu!

Sprzedajesz lub kupujesz maszyny, środki do produkcji, urządzenia i narzędzia, płody rolne? Dodaj swoje ogłoszenie na www.gieldarolna.pl!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI