Resort rolnictwa przygotował projekty dot. osób starszych na wsi

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 23 lutego 2017 10:25

Resort rolnictwa przygotował projekty dot. osób starszych na wsi fot. shutterstock

Jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju kraju są niekorzystne trendy demograficzne, w tym istotny wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie. Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Starzenie się na obszarach wiejskich, ze swoimi specyficznymi przejawami oraz niezbędnymi interwencjami, do tej pory nie było podejmowane.

Osoby starsze stanowią niewykorzystany kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Niezbędna jest ich aktywizacja i przedstawienie ciekawych propozycji samorealizacji. Dla tej grupy osób potrzebne jest też zaprojektowanie specyficznych dla obszarów wiejskich modeli zabezpieczenia socjalnego.

W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dwa projekty:

- Gospodarstwo opiekuńcze

- Aktywny i zdrowy senior - rolnik

Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia.

Projekt MRiRW zakłada m.in.:

- utworzenie w każdym województwie kilku - kilkunastu, a jeśli będzie zainteresowanie, nawet kilkudziesięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule podmiotów działalności gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi;
- budowę systemu wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw opiekuńczych, w tym ustanowienie koordynatorów regionalnych oraz zbudowanie kapitału ludzkiego dla potrzeb realizacji projektu;
- budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rolnictwa społecznego;
- wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb rozwoju gospodarstw opiekuńczych,
prowadzenie działań promocyjnych, w tym konferencje regionalne i ogólnopolskie, spotkania (warsztaty) dla osób zainteresowanych tą formą działalności;
- budowę mechanizmów kontroli jakości i rzetelności świadczenia usług;
badania interdyscyplinarne towarzyszące projektowi.

Na realizację projektu planuje się m.in. środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 oraz 2018-2019, Regionalnych Programów Operacyjnych, POWER.

Bezpośrednim realizatorem projektu będzie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a w projekt włączone zostaną Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. „Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy" w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W związku z tym w dniach 25-27.01.2017 r. w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się szkolenie dla doradców.

W trakcie przygotowania są spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin, zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej. Spotkania odbędą się w każdym województwie w okresie od lutego do połowy marca br. Planuje się przeprowadzenie 48 spotkań (po 3 w każdym województwie) dla ok. 1000 osób.

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa  Rolniczego realizuje projekt „Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim" finansowany z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014­2020 (Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałanie 9.3.2: Rozwój usług społecznych). Zgodnie z założeniem projektu 2.01.2017 r. uruchomiono 15 gospodarstw opiekuńczych na terenie powiatów: brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Rekrutacja opiekunów/gospodarzy odbyła się w drugim półroczu 2016 roku. Z usługi opiekuńczej korzysta w nich 76 podopiecznych, w większości z obszarów wiejskich. Czas udziału w projekcie jednej osoby to pół roku. W projekcie będzie świadczone stałe doradztwo dla gospodarstw wspierające ich funkcjonowanie i rozwój oferty, służące dostosowaniu zajęć do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Zostaną zorganizowane również szkolenia wspierające zakładanie i rozwijanie tej działalności. Część z nich będzie miała charakter wyjazdowy - zostaną odwiedzone inne gospodarstwa w projekcie, co pomoże upowszechniać dobre praktyki i rozwiązania. Łącznie w przedsięwzięciu weźmie udział 225 podopiecznych. Projekt ma charakter pilotażowy.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI