RDOŚ: Sadownicy wnioskują o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry (zdjęcia)

Autor: sadyogrody.pl/RDOŚ 26 marca 2018 10:06

Bóbr, zwany inżynierem środowiska, jest gatunkiem, który potrafi w znacznym stopniu przekształcać swoje otoczenie. Coraz częściej można je obserwować na terenach zagospodarowanych, gdzie ich obecność powoduje powstawanie konfliktów na styku działalności człowieka i działalności bobrów.

W wyniku wzrostu populacji osobniki tego gatunku zajmują stanowiska, które nie są dla nich optymalne np. rowy melioracyjne czy oczka wodne. Ich działalność prowadzi do powstawania poważnych szkód i zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, jak to miało miejsce np. w przypadku naruszenia konstrukcji mostu, niszczenia wałów przeciwpowodziowych, nasypów kolejowych i drogowych.

Działalność bobrów wiąże się także z niszczeniem upraw, sadów (wycinanie drzew), grobli stawowych, podtapianiem i zalewaniem działek rekreacyjnych, leśnych itp.

Zadaliśmy pytanie, jakie działania zgodne z prawem podejmuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, aby pogodzić sprawę bobrów i skarżących się na zniszczenia sadowników/rolników ?

Departament Środowiska odpowiada:

- Bóbr europejski jest objęty ochroną częściową, co oznacza, że istnieje możliwość podejmowania działań mających na celu minimalizację skali szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Na wniosek podmiotów, w których interesie jest np. minimalizowanie szkód powodowanych przez bobry, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska mogą wydać decyzje zezwalające na odstępstwa od zakazów umożliwiające np.: niszczenie tam, żeremi, nor, umyślne płoszenie, niepokojenie, przemieszczanie czy też umyślne chwytanie lub zabicie.

Decyzje takie mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane czynności nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o ochronie  przyrody (np. gdy wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia).

- Na mocy ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska może także zezwolić na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec bobra w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia dla całego województwa lub jego części. Takie rozwiązanie pomaga w racjonalnym gospodarowaniu populacją zwierząt wyrządzających szkody w rolnictwie oraz powoduje ograniczenie tychże szkód - informuje Departament Środowiska.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w roczniku statystycznym GUS „Ochrona Środowiska 2017” krajowa liczebność bobra europejskiego w 2016 r. wynosiła ponad 121 tys. osobników.

19 lipca 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zawarły porozumienie „w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich”. Porozumienie to ma na celu zmniejszenie skali szkód wyrządzanych co roku przez osobniki tego gatunku i ich kontrolę na terenach obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie.

W przypadku województwa mazowieckiego wydane zostały 4 zarządzenia zezwalające na redukcję populacji bobra, przy czym dotyczą one tylko terenów przekształconych, użytkowanych gospodarczo, na których od lat notowane są szkody. Są to przede wszystkim sady, stawy rybne oraz tereny upraw rolnych.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI