PROW po koronawirusie

$data.author.description Autor: farmer.pl 02 czerwca 2020 14:18

PROW po koronawirusie Beneficjenci części działań i poddziałań programu mogą mieć problem z realizacją warunków lub zobowiązań do określonego zachowania w sposób ciągły/ Fot. shutterstock

Beneficjenci części działań, poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mają problem z realizacją określonych w umowie o przyznaniu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy warunków lub zobowiązań do określonego zachowania w sposób ciągły – zauważyło MRiRW i przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jak stwierdzono, beneficjenci części działań i poddziałań programu mają lub mogą mieć problem z realizacją warunków lub zobowiązań do określonego zachowania w sposób ciągły, zawartych w umowie o przyznaniu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy, a określonych w rozporządzeniach, wydanych na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zobowiązania ciągłe nie mają określonego terminu na osiągnięcie jakiegoś efektu tego zobowiązania, ma być ono realizowane w sposób nieprzerwany w określonym przedziale czasowym, np. utrzymywanie miejsc pracy, podleganie ubezpieczeniu, wykonywanie działalności gospodarczej czy też utrzymanie wzrostu wielości ekonomicznej gospodarstwa.

Do zobowiązań ciągłych natomiast nie należą w szczególności zobowiązania, które np. polegają na nabyciu lub wejściu w posiadanie gospodarstwa, uzyskaniu wpisu do ewidencji producentów czy realizacji inwestycji w środki trwałe zgodnie z założeniami biznesplanu (np. zakup ciągnika, wozu paszowego) – zaznaczono.

W przypadku przerw w realizacji tych warunków lub zobowiązań spowodowanych bezpośrednio obowiązującymi beneficjenta ograniczeniami w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, proponuje się uznanie, iż są one realizowane zgodnie z tą umową lub decyzją. Zatem np. osoba, która zobowiązała się prowadzić usługi fryzjerskie będzie miała uznane ich prowadzenie w okresie, kiedy zakłady fryzjerskie były obowiązkowo zamknięte.

W sytuacji ograniczeń określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub innych okoliczności, ale kiedy beneficjent uprawdopodobni, że te okoliczności są powiązane z ograniczeniami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - właściwy organ lub podmiot, który przyznał pomoc, uzna, że te warunki lub zobowiązania w okresie obowiązywania ograniczeń określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są realizowane w sposób ciągły.

Natomiast odmowa przyznania pomocy, w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w związku z uchybieniem terminu spowodowanym epidemią, będzie następowała nie wcześniej niż po upływie 90 dni od dnia zakończenia stanów epidemii lub zagrożenia nią - chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania tej pomocy, np. w sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien posiadać 1 ha trwałych użytków zielonych na obszarze Natura 2000, a go nie ma i wiadomo, że to nie z przyczyn związanych z trwaniem stanów związanych z epidemią.

Więcej w serwisie farmer.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI