Projekt ustawy dot. jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - do II czytaniaPAP - 22 stycznia 2020 09:01


Projekt ustawy dotyczący połączenia Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej skierowany do II czytania. Posłowie wnieśli poprawki m.in. dot. znakowania żywności bez GMO.

Projektowana nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zakłada, że Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma odpowiadać za kontrolę jakości handlowej żywności podczas całego etapu wytwarzania żywności - w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji.

W opinii resortu rolnictwa, nowe przepisy mają ujednolicić, usprawnić i zwiększyć efektywność kontroli jakości żywności oraz spowodować skuteczniejsze eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu. Obecnie część kontroli jakości produktów w sklepach sprawuje również Inspekcja Handlowa, która podlega prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast IJHARS jest nadzorowana przez ministra rolnictwa.

Poprawki przygotowane przez rząd zaproponował poseł Leszek Galemba (PiS). Najważniejsza z nich polega na dodaniu przepisów o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Przygotowane wcześniej przepisy o IJHARS nie uwzględniają rozwiązań prawych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. - wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński.

Zostały ponadto zaproponowane poprawki dotyczące opłat za kontrole przeprowadzane przez IJHARS.

Procedowana ustawa przewiduje wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS. Będzie on mógł nadzorować działalność wojewódzkich inspektorów Inspekcji oraz wydawać im wytyczne i polecenia. A także będzie miał możliwość wystąpienia do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora IJHARS, jeśli stwierdzi, że jego działanie zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań przez wojewódzki inspektorat.

Za projektowaną ustawą opowiedzieli się wszyscy posłowie z sejmowej komisji rolnictwa.

Proponowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.