Projekt: do 40 ha zostanie zwiększona pomoc na zalesianiePAP - 14 stycznia 2021 15:14


Zwiększenie powierzchni gruntów z 20 do 40 ha, do której można ubiegać o pomoc na zalesiania w całym okresie programowania 2014-2020 - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa. Dokument trafił do prac rządowych i jest w trakcie opiniowania.

Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepis dotyczący zwiększenia maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc na zalesienie w całym okresie programowania.

Proponowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020.

Zwiększenie limitu z 20 ha do 40 ha umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu zalesieniowym, ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni. Zmiana związana jest z dwuletnim okresem przejściowym między Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a przyszłym okresem programowania - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia, że część beneficjentów już obecnie osiągnęła próg zalesienia ‒ 20 ha i nie może ubiegać się o pomoc w kolejnych latach. Uzasadnione jest zatem zwiększenie maksymalnej powierzchni przeznaczanej do zalesiania, mając na uwadze m.in. korzystny wpływ zalesień na łagodzenie zmian klimatu oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

Zaznaczono, że Europejski Zielony Ład wskazuje, że aby Unia Europejska mogła osiągnąć neutralność klimatyczną i zdrowe środowisko naturalne, należy poprawić jakość obszarów leśnych w Unii Europejskiej i zwiększyć ich powierzchnię. Zaproponowana zmiana będzie więc wpływać na zwiększenie lesistości kraju.

Zmiana przepisów może dotyczyć ok. 2 tys. rolników.

Zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2021 r., a więc z dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w roku 2021 r.

Resort przygotował także projekt rozporządzenia dotyczący poprzedniego okresu programowania - lat 2007-2013. Chodzi o dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenie wykonawczego KE. W tym rozporządzeniu zostały usunięte przepisy ustanawiające ostateczny termin zgłaszania zmian do wniosku o przyznanie płatności. W związku z tym kraje członkowskie same muszą określić taki termin.

Ministerstwo proponuje by zgłoszenia zmian we wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie było dokonywane w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, tj. do 31 maja.

Rozwiązanie to obejmie ok. 9 tys. rolników.