Premie mogą być przyznane na realizację operacji pn. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Jest to pomoc z PROW 2014–2020.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Rozpoczęły się prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1196 z późn. zm.).

Premie na działalność pozarolniczą - jakie zmiany?

Uproszczenia dla beneficjentów obejmą:

- złagodzenie zobowiązań do dokumentowania realizacji założeń biznesplanu w zakresie potwierdzenia dochodowości wspieranej działalności pozarolniczej;
- wprowadzenie możliwości akceptacji przez ARiMR zmienionego biznesplanu, gdzie przewidywana kwota na zakup samochodu osobowego jest wyższa niż 50 proc. wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku realizacji projektów, na które pomoc została przyznana przed 22 stycznia 2022 r.;
- ograniczenie zakresu wymaganych przez ARiMR zmian założeń biznesplanu, w przypadku wprowadzenia których beneficjent musi wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu.