Przekazywanie nieodpłatnie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa m.in. samorządom lokalnym na realizację zadań własnych należy do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2020 r. samorządy otrzymały ponad 290 ha gruntów na ten cel, a w pierwszych 9 miesiącach br. - prawie 219 ha.

Grunty rolne dla samorządów

Od 1992 roku, tj. od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych - obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie przekazano uprawnionym podmiotom 673,4 tys. ha gruntów Zasobu, z czego samorządom terytorialnym 59,7 tys. ha.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. KOWR przekazał 3,6 tys. ha gruntów, w tym jednostkom samorządu terytorialnego prawie 220 ha. Najwięcej przekazały oddziały terenowe w: Rzeszowie - 66 ha, Szczecinie - 26,4 ha i Poznaniu - 22,6 ha.

Samorządy przeznaczają takie grunty pod budowę szkoły, boisk sportowych, placów zabaw, na tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej takie jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Najwięcej terenów wykorzystano pod budowę dróg - 165,1 ha, oraz na kulturę, edukację, sport i pomoc społeczną - 23 ha oraz cmentarze - 11,2 ha.

Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek samorządu. Aby dostać ziemię samorząd musi jednak spełnić określone warunki m.in. musi posiadać aktualny plan zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jak też określić zadania, na jakie potrzebuje grunty.

Na otrzymanej działce muszą być realizowane zadania precyzyjnie określone w umowie z KOWR. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, KOWR może zażądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.

W ostatnim czasie najbardziej spektakularnym przykładem nieodpłatnego przekazania gruntów - zdaniem KOWR jest oddanie ich pod budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu przekazał 21,8 ha nieruchomości, których wartość została wyceniona na kwotę 18,4 mln zł. Będzie to największy szpital onkologiczny na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028 r., a jej koszt to 700 mln zł.