Od 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie wapna nawozowegowww.sadyogrody.pl / KRIR - 31 lipca 2019 10:56


W odpowiedzi na prośbę Zarządu KRIR (pismo z 5.06.2019 r.) o udostępnienie szczegółowych informacji nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że program ze względu na swoją specyfikę i innowacyjny charakter, podczas opracowywania wymagał pogłębionej analizy i dodatkowych konsultacji międzyresortowych.

W dniu 12 czerwca 2019 roku ogłoszony został pierwszy nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które we współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno — rolniczymi, udzielać będą dotacji posiadaczom użytków rolnych na warunkach określonych w ww. programie.

NFOŚiGW poinformował, że kwalifikowalność dla całego programu określona została na okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r., a zatem faktury wystawione tylko w tym okresie mogą zostać uznane za kwalifikowane do dofinansowania.

Program nie określa terminu ważności badania próbki gleby. Opinię w zakresie celu środowiskowego wymaganej masy składnika odkwaszającego po przeprowadzonej analizie wydaje właściwa miejscowo Okręgowa Stacja Chemiczno—Rolnicza.

Wnioski o dofinansowanie można pobrać ze stron internetowych okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

Więcej informacji zamieszczono na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Wykaz okręgowych stacji chemiczno-rolniczych i ich zasięg terytorialny