Nowe brzmienie Kodeku dobrych praktyk w leśnictwie

Autor: PAP 31 sierpnia 2021 12:24

Nowe brzmienie Kodeku dobrych praktyk w leśnictwie Polska rozpocznie pracę nad nowym brzmieniem Kodeksu dobrych praktyk w leśnictwie/ fot. pixabay

Polska zaproponuje nowe brzmienie przepisu, który będzie korespondować z konkretnymi przepisami unijnej dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz rozpocznie pracę nad nowym brzmieniem Kodeksu dobrych praktyk w leśnictwie - wynika z uzasadnienia do projektu noweli ustawy o lasach.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, który we wtorek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W uzasadnieniu napisano, że projekt zmiany ustawy z 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody "jest przede wszystkim rezultatem analiz praktycznych doświadczeń w stosowaniu przepisów ww. aktów normatywnych i ma na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów, usprawnienie podejmowanych działań i wyjaśnienie występujących wątpliwości".

"Projekt ustawy stanowi również reakcję na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybienia (...) dotyczącego niezapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami (...) tzw. +dyrektywy siedliskowej+ oraz tzw. +dyrektywy ptasiej+." - napisano.

Jak wskazano, w swoim wezwaniu, a następnie w uzasadnionej opinii Komisja Europejska wskazała, że według jej opinii obecny kształt przepisu 14b ustawy o lasach wraz z Kodeksem dobrych praktyk spowodowały, że Polska naruszyła niektóre przepisy "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej".

"Według Komisji Europejskiej obecny przepis art. 14b stanowi szeroką derogację. W celu uniknięcia sporu z Komisją Europejską odnośnie brzmienia art. 14b ustawy z 28 września 1991 r. o lasach w relacji z art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej, Polska w swojej odpowiedzi na uzasadnioną opinię wskazała, że zaproponuje nowe brzmienie przepisu, który będzie korespondować z art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej oraz rozpocznie pracę nad nowym brzmieniem Kodeksu dobrych praktyk" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Wskazano jednocześnie, że "w celu wprowadzenia ładu prawnego zaproponowano uchylenie w ustawie o lasach przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz dodanie do ustawy o ochronie przyrody zmienionego brzmienia przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej".

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) napisano, że 20 lipca 2021 r. wpłynęła skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce, w której Komisja wnosi m.in. o stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska uchybiła unijnym zobowiązaniom spoczywającym na niej w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, ponieważ wprowadziła do systemu krajowego przepisy, zgodnie z którymi gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

W OSR wskazano, że planowane są rozwiązania merytoryczne dotyczące dobrych praktyk różniące się od rozwiązań stosowanych w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o wprowadzenie wymogu przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni; doprecyzowanie sposobu oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych, a także odległości (co najmniej 25 m) od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego, gdzie nie stosuje się cięć zupełnych; określenie średniego poziomu ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśne oraz zasad pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI