Ile pieniędzy skierowała Agencja do rolników w ubiegłym roku, na co najczęściej producenci rolni przeznaczali te dotacje?

Dopłaty bezpośrednie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2021 przekazała beneficjentom blisko 25,5 mld zł w ramach: płatności bezpośrednich (kampania 2020 i 2021), dofinansowania z PROW 2014-2020, pomocy krajowej oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020. Najwięcej pieniędzy z tej kwoty trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich – blisko 15,1 mld zł. Beneficjenci PROW 2014-2020 otrzymali niemal 8,9 mld zł. Z kolei w ramach pomocy krajowej Agencja przekazała ok. 1,2 mld zł - najwięcej środków z tej puli – 233 mln zł trafiło do producentów trzody chlewnej z obszarów występowania ASF na wyrównanie dochodów ze sprzedaży świń; blisko 165 mln zł ARiMR wypłaciła, by zrekompensować rolnikom koszty związane z utylizacją padłych zwierząt; gospodarze poszkodowani w 2020 roku w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych otrzymali pomoc w wysokości 150 mln zł. Warto też wspomnieć, że po raz czwarty o wsparcie na działalność statutową mogły się starać wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję koła gospodyń wiejskich. W tym roku wnioski o takie dofinansowanie złożyło 10 159 kół – ARiMR wypłaciła z tego tytułu blisko 55,9 mln zł. Ok. 300 mln zł wypłacono z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014–2020.

Ile pieniędzy z ogólnej puli otrzymali producenci owoców i warzyw?

Środki z ARiMR na produkcję owoców i warzyw

Przekazanie dokładnych i wyczerpujących informacji, które dotyczyłyby kwot wsparcia uzyskanego przez producentów owoców i warzyw w 2021 roku, z wielu przyczyn nie jest możliwe. Agencja dysponuje statystykami na podstawie których można stwierdzić, że w ramach płatności bezpośrednich do otrzymania wsparcia w roku 2021 rolnicy zadeklarowali 374,7 tys. ha jako sady, natomiast zgłoszone do dopłat uprawy warzywne zajmowały obszar 669,5 tys. ha. Do upraw sadowniczych w ramach płatności ekologicznych w roku 2021 wypłacono dofinansowanie w kwocie ponad 24 mln zł, zaś z funduszu rolno-środowiskowo-klimatycznego przekazano w tym samym czasie ok. 974,6 tys. Z uwagi na fakt, że wszystkie z wymienionych form wsparcia nie są środkami celowymi, nie podlegają one monitoringowi pod kątem przeznaczenia.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Jeśli chodzi o działania premiowe, łączna kwota pomocy wypłaconej w 2021 roku beneficjentom, którzy we wniosku o przyznanie pomocy wskazali, że ich gospodarstwo specjalizuje się w uprawach ogrodniczych, uprawach trwałych oraz w prowadzeniu winnic, wyniosła blisko 189 mln zł.

Na co najczęściej sadownicy i ogrodnicy przeznaczali dotacje z Agencji?

Inwestycje w ramach modernizacji gospodarstw

Spośród działań inwestycyjnych w ramach PROW producenci owoców i warzyw często korzystają ze wsparcia na Modernizację gospodarstw rolnych a uzyskaną pomoc przeznaczają m.in. na zakup nowych maszyn; zakładanie sadów i plantacji; zakup urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej, do przechowywania i sprzedaży produkcji rolnej; budowę bądź modernizację budynków gospodarczych; wykonanie ujęć wody; zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie; budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej. W przypadku tego wsparcia producenci owoców i warzyw ujmowani są w dwóch kategoriach „ogrodnictwo" oraz „uprawy trwałe". Druga z nich oprócz sadownictwa obejmuje jeszcze uprawy niepodlegające płodozmianowi, np. szkółki: winorośli, roślin ozdobnych; zagajniki: wierzby, brzozy, topoli. Ogółem w ramach inwestycji modernizacyjnych w 2021 r. na ww. cele Agencja przekazała ok. 120 mln zł.

W minionym roku producenci owoców mogli skorzystać również z pomocy w ramach inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej m.in. na odtworzenie sadów lub plantacji krzewów owocowych; zakup nowych maszyn, urządzeń, tuneli foliowych oraz innego wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży. W tym przypadku nie są jednak gromadzone informacje o kierunku produkcji prowadzonej przez beneficjentów i nie można podać nawet przybliżonych danych dotyczących producentów owoców i warzyw.

Największą popularnością spośród działań premiowych cieszyły się Restrukturyzacja małych gospodarstw i Premie dla młodych rolników.

Otrzymywane środki najczęściej przeznaczane były na zakup: maszyn do siewu i sadzenia, maszyn do uprawy gleby, maszyn do nawożenia, deszczowni, specjalistycznych maszyn mających zastosowanie w produkcji warzyw i owoców (np. do zbioru i czyszczenia warzyw).

W jaki sposób ze środków rozdysponowywanych przez ARiMR korzystały grupy producentów owoców i warzyw?

W 2021 r. do organizacji producentów owoców i warzyw trafiło ponad 18 mln zł. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup: skrzyniopalet służących do rozładunku, wózków widłowych i paletowych, kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, konstrukcji wspierających. Oprócz tego wymieniano tradycyjne opryskiwacze lub ich elementy na bardziej przyjazne dla środowiska i wydajniejsze. Wprowadzano także naturalne metody zapylania roślin.

Jakie programy pomocowe kierowane za pośrednictwem ARiMR planowane są na rok 2022, które z nich są już wdrażane?

Od początku 2022 roku Agencja prowadzi szereg programów wsparcia. W ramach PROW trwa nabór ciągły wniosków o pomoc na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, rozpoczyna się też kolejny adresowany do zainteresowanych prowadzeniem działalności pozarolniczej. Oferta pomocy krajowej obejmuje obecnie: pożyczki dla producentów świń z obszarów ASF; wsparcie dla producentów trzody chlewnej na wyrównanie kwoty dochodu obniżonego z powodu ASF; dofinansowanie wypłacane rolnikom, którzy utrzymują lochy i prosięta, a w związku z COVID-19 grozi im utrata płynności finansowej; kredyty preferencyjne. Poza tym realizowane są płatności końcowe w ramach ubiegłorocznej kampanii dopłat bezpośrednich.

W bieżącym roku ARiMR będzie odpowiadać za realizację: kolejnej kampanii dopłat, naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 (harmonogram: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020 ), licznych stałych oraz wprowadzanych w zależności od potrzeb finansowanych z budżetu krajowego działań pomocowych dla m.in. pszczelarzy – na przezimowanie rodzin pszczelich, kół gospodyń wiejskich – na działalność statutową, rolników - z tytułu zużytego materiału siewnego, w formie kredytów i nieoprocentowanych pożyczek.