MRiRW: W Brukseli o żywności wysokiej jakości

Autor: PAP 16 grudnia 2020 15:07

Działania podejmowane w związku z oczekiwaniami konsumentów w zakresie dostarczania żywności wysokiej jakości, jej znakowania oraz informowania o niej były jednym z tematów posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

We wtorkowym posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli uczestniczył minister Grzegorz Puda.

Jak poinformował resort rolnictwa, ministrowie przyjęli "Konkluzje Rady w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt". W dokumencie tym wskazano na oczekiwania konsumentów dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich i potrzebę łatwego rozpoznawania żywności wyprodukowanej w wyższych standardach niż minimalne, określone w przepisach UE.

Konkluzje podkreślają cel takiego oznakowania, którym powinna być poprawa dobrostanu dla jak największej liczby zwierząt. Wskazują również aspekty, które powinny zostać uwzględnione podczas prac nad wprowadzeniem etykietowania informacją o dobrostanie zwierząt.

Polska zaakceptowała wypracowany projekt konkluzji.

"Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich" - powiedział cytowany w komunikacie ministerstwa minister Puda.

Dodano, że cel ten został podkreślony w Strategii "Od pola do stołu" i jest również jednym z priorytetów polskiego rządu.

Jak mówił Puda, dobrostan zwierząt jest szeroko dyskutowany w Polsce i wzbudza duże zainteresowanie społeczne. "Powszechne jest przekonanie o konieczności poprawy warunków utrzymania zwierząt służących do produkcji żywności. Jednak każde takie działanie generuje koszty dla rolników i producentów" - podkreślił.

Dlatego, jego zdaniem, tak ważne jest wprowadzenie takiego oznakowania, które przekaże konsumentom jasną i czytelną informację o dobrostanie zwierząt, a jednocześnie pozwoli w należyty sposób wynagrodzić koszty i docenić wysiłki podejmowane przez rolników w tym zakresie. Wprowadzenie takiego oznakowania w Unii Europejskiej powinno stać się zachętą dla rolników do podnoszenia dobrostanu zwierząt i wyznaczać kierunek zmian w tym zakresie.

"Mam nadzieję, że ta inicjatywa przysłuży się poprawie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w państwach UE. Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt" stwierdził minister.

Ministrowie zajęli się również projektem "Konkluzji dotyczących znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia". Ostatecznie konkluzje zostały przyjęte jako konkluzje Prezydencji, z jednoczesnym sprzeciwem Włoch, Republiki Czeskiej oraz Grecji.

"Popieramy opracowanie profili żywieniowych jako jednego z narzędzi wykorzystywanych do poprawy sposobu żywienia i zdrowia konsumentów; opowiadamy się także za podjęciem prac nad znakowaniem krajem pochodzenia" - powiedział minister Puda.

Zdaniem Polski prowadzenie prac nad zharmonizowanym etykietowaniem dotyczącym wartości odżywczej na przodzie opakowania ułatwi konsumentom dokonywanie wyborów żywieniowych i wpłynie na zmniejszanie częstotliwości występowania chorób dietozależnych.

System znakowania nie powinien być jednak dyskryminujący. Zdaniem Polski, należy rozważyć wykluczenie z systemu znakowania wartością odżywczą wybranych kategorii żywności (przykładowo: żywność posiadająca chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia czy żywność o ustalonym w przepisach składzie, np. preparaty do żywienia niemowląt).

"Na marginesie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli Minister Grzegorz Puda był gospodarzem spotkania trójstronnego na temat zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Europie. W rozmowach uczestniczyła Pani Julia Klöckner, Minister Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, oraz Pan Jaroslav Zajíčik, Ambasador Republiki Czeskiej w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy UE" - poinformował resort rolnictwa.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz zwalczania ASF, podejmowanych w ramach ścisłej współpracy właściwych inspekcji Polski, RFN i Republiki Czeskiej oraz zaplanowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Strony podkreśliły, że ASF pozostaje wyzwaniem dla całej UE i jej sektora trzody chlewnej. Konieczne jest zatem podjęcie rozmów z państwami członkowskimi UE na temat zwiększenia refundacji z budżetu UE na działania realizowane w poszczególnych krajach. Potrzebne jest również wsparcie i zapewnienie pomocy finansowej, jak i merytorycznej ze strony Komisji Europejskiej i wspomagających ją instytucji, zapewniających bazę naukową.

W konkluzjach spotkania Polska, Czechy i Niemcy przyjęły Wspólne stanowisko Polski, Czech i Niemiec dotyczące finansowania programów zwalczania afrykańskiego pomoru świń, środków nadzwyczajnych oraz środków kontroli choroby, w którym zostały zawarte kluczowe postulaty naszych trzech państw w odniesieniu do zwalczania ASF. Wypracowany dokument zostanie oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej - czytamy w komunikacie ministerstwa rolnictwa. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI