Zmiany w planie PROW 2014-2020 polegają na realokacji środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu - poinformowało ministerstwo w środowym komunikacie.

Ministerstwo rolnictwa proponuje w nim współfinansowanie z unijnych środków nowego typu inwestycji w gospodarstwach rolnych związanych z pozyskiwaniem "zielonej energii".

Pozyskiwanie zielonej energii 

W tym zakresie planowane są inwestycje polegające na zakupie instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o mocy do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Beneficjentem będzie rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych. Maksymalna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł.

W działaniu PROW "Modernizacja gospodarstw rolnych" planowane jest podwyższenie kwot wsparcia, dotyczy to wszystkich rodzajów operacji (obszar A-D): z 900 tys. zł do 1 mln zł, z 500 tys. zł do 600 tys. zł i z 200 tys. zł do 250 tys. zł. Jak wskazało ministerstwo, podniesienie kwoty pomocy pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów czy ograniczenia ich zakresu.

W działaniu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" proponuje się w podniesienie kwoty pomocy ze 100 tys. zł na 150 tys. zł.

Zarządzanie zasobami wodnymi 

W zakresie "Zarządzania zasobami wodnymi" resort proponuje wprowadzenie nowego rodzaju beneficjenta - gminy, który będzie mógł realizować inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. Maksymalna kwota udzielonej pomocy na operacje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może przekroczyć 10 mln zł. W przypadku operacji realizowanych przez gminę, maksymalna kwota udzielonej pomocy nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł.

Ministerstwo zamierza także zaktualizować wysokość stawek jednostkowych za wykonanie ogrodzenia; podwyższyć stawki premii zalesieniowej; umożliwić stosowania wapnowania w niektórych działaniach; podnieść stawki płatności oraz dostosować zobowiązania rolno-środowiskowe do ram prawnych nowego okresu programowania.

Rolnictwo ekologiczne

W działaniu "Rolnictwo ekologiczne" proponuje się wprowadzenie nowego pakietu, podwyższenia stawek płatności, wprowadzenia mechanizmu degresywności płatności ekologicznych oraz dostosowania elementów bazowych do obowiązujących przepisów.

Resort rolnictwa planuje także zwiększenie wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 proc. do 5 proc.

Pakiet zmian 28 kwietnia br. został przyjęty przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020, natomiast 8 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Równolegle do procedowanej na poziomie UE zmiany PROW, w ministerstwie trwają prace polegające na zmianie przepisów krajowych wdrażających proponowane zmiany - poinformował resort.