Mniej rodzin otrzymuje "500 plus"www.farmer.pl - 06 grudnia 2018 10:58


Ponad 41 mld zł wydatkowane na 500 plus w okresie od kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r. stanowi niespotykane do tej pory wsparcie polskich rodzin z dziećmi, którego efektem jest drastyczne ograniczenie wskaźnika ubóstwa skrajnego wśród dzieci, znaczny wzrost współczynnika dzietności i liczby urodzeń – podaje rząd w sprawozdaniu z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017.


„Zauważalny wraz z nowym okresem świadczeniowym spadek liczby rodzin (o 272 tys. porównując wrzesień 2017 r. i grudzień 2017 r.), a co za tym idzie dzieci uprawnionych do świadczeń wychowawczych, wynika w 2/3 m.in. ze spadku stopy bezrobocia i wzrostu dochodów w 2016 r. w stosunku do roku 2014, który był brany pod uwagę przy określaniu uprawnienia w pierwszym okresie świadczeniowym. Utrata uprawnienia w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego dotyczyła ok. 146 tys. rodzin. W pozostałym zakresie, ok. 1/3, spadek liczby rodzin uprawnionych związany był ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi kręgu osób uprawnionych do świadczeń” – wyliczył rząd w sprawozdaniu.

Z tych samych powodów spadła liczba rodzin uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko: w okresie kwiecień 2016 r. – wrzesień 2017 r. liczba rodzin uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko, czyli spełniających kryterium dochodowe w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością, wynosiła przeciętnie 1 554,6 tys., w tym 676,5 tys. rodzin posiadających jedno dziecko, a w drugim półroczu 2017 r. liczba rodzin uprawnionych do świadczeń na pierwsze dziecko wynosiła przeciętnie 1381,6 tys., w tym 610,6 tys. rodzin z jedynakami.

Czytaj więcej: farmer.pl.