Minister Środowiska ws. zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych

Autor: sadyogrody.pl/KRIR 22 sierpnia 2018 14:05

Minister Środowiska ws. zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych fot. shutterstock

Zarząd KRIR, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych, podkreślając ważkość sprawy dla mieszkańców obszarów położonych w pobliżu dużych rzek.

W dniu 9 sierpnia 2018 r. Minister Środowiska przekazał odpowiedź resortu w przedmiotowej sprawie.

Mając na względzie rozwiązanie problemu znacznych szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego, związanych z jego nadmierną populacją, resort środowiska podjął już szereg działań zarówno legislacyjnych, jak i praktycznych, przeciwdziałających temu zjawisku.

Przykładem takich działań jest zawarte w dniu 19 lipca 2016 r. porozumienie, pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego „w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego (Castor fiber) na terenach obwodów łowieckich". W wyniku ww. porozumienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), wydawane są derogacje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzeń, zezwalające na eliminacje bobrów w miejscach najbardziej konfliktowych, w których szkody powodowane przez ten gatunek są najbardziej dotkliwe. Ma to na celu zwiększenie skuteczności eliminowania nadmiernej liczby osobników ze środowiska.

Przy tej okazji należy podkreślić, że podczas jakiejkolwiek ingerencji w stan populacji bobra europejskiego musi zostać uwzględniona konieczność zachowania jej we właściwym stanie ochrony — do czego Polska jest zobowiązana na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE. L .1992.206.7)— tzw. Dyrektywy siedliskowej. Jednocześnie w przypadku miejsc newralgicznych podejmuje się próby minimalizowania konfliktów między bobrem a człowiekiem, stosując różnego rodzaju zabezpieczenia np. rowów melioracyjnych, grobli, wałów przeciwpowodziowych przed ich zniszczeniem przez bobry. Zabezpiecza się również cenniejsze drzewa. Przykładowo w ciągu kilku ostatnich lat Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie podejmowała działania zmierzające do ograniczenia szkód powodowanych przez ten gatunek. W ramach tych działań grodzono wytypowane działki i gospodarstwa rolne, wstawiano rury w tamy bobrowe, prowadzono działania edukacyjne w zakresie możliwości prawnych i technicznych zabezpieczania gospodarstw przed szkodami wyrządzanymi przez bobry, wydawano zezwolenia m.in. na rozbieranie tam, chwytanie i przenoszenie w inne lokalizacje.

Mając na uwadze powyższe, resort środowiska zaproponował działania kompleksowe tj. minimalizację konfliktu między bobrem a człowiekiem w postaci zabezpieczeń (w miejscach gdzie jest to możliwe i uzasadnione, również ekonomicznie) oraz likwidację stanowisk w drodze zarządzeń wydanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (w miejscach, gdzie ze względu na powodowane dotkliwe szkody zwierzęta te nie powinny bytować). Jednakże należy podkreślić, że jest to proces ciągły i długofalowy. Dlatego też efektów tych działań (w postaci redukcji liczebności bobrów i bezkonfliktowej koegzystencji człowieka z omawianym gatunkiem) należy oczekiwać dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI