Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi - poinformowała kancelaria premiera w komunikacie.

Jak wynika z komunikatu, członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać, dlatego w projekcie ustawy o izbach rolniczych pojawił się zapis umożliwiający kontynuowanie wsparcia działalności polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych.

"Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w latach 2021-2026, będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Koszty będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej" - napisano w komunikacie KPRM.

Jak dodano, w projekcie ustawy o izbach rolniczych znalazły się zapisy dotyczące elementów umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a KRIR oraz regulacje dotyczące udzielenia dofinansowania organizacjom rolniczym.

"Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) wypracowały znaczącą pozycję wśród członków COPA-COGECA. Ich uczestnictwo to nie tylko udział w pracach grup roboczych i gremiów tych organizacji rolniczych, ale również organizowanie konferencji i kongresów. Służą one wymianie poglądów i wypracowywaniu stanowisk w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich" - napisano w informacji kancelarii premiera.

Jak poinformowano, nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.