Kiedy rolnik może swobodnie sprzedać nieruchomość rolną?Farmer.pl - 19 lutego 2020 09:28


W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły - podaje farmer.pl.

Wyjątkiem do wyżej wymienionej sytuacji jest zbywanie lub oddawanie nieruchomości rolnej w posiadanie:

- osobie bliskiej (czyli rodzinie);
- w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 pojęcie umowy z następcą ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym;
- jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz Krajowemu Ośrodkowi;
- państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jeżeli nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
- spółce, o której mowa w art. 2a warunki nabycia nieruchomości rolnej ust. 3 pkt 1 lit. ca ( chodzi o spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa);
spółce kapitałowej lub grupie kapitałowej (prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych);
- nieruchomości rolnej nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego;
- nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha;
- nieruchomości rolnej położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Więcej na www.farmer.pl