Integrowana Produkcja i uprawy ekologiczne w PROW 2014-2020Agnieszka Kotwica / sadyogrody.pl - 03 lutego 2015 08:24


PROW 2014-2020 przewiduje działanie mające na celu wsparcie nowych uczestników przystępujących do systemów jakości produktów rolnych, w tym systemu Integrowanej Produkcji oraz produkcji ekologicznej. Budżet tego działania to 33 mln euro, a planowana liczba beneficjentów - 26 450.

Na tle krajów UE będących ważnymi producentami żywności, w Polsce funkcjonuje niewiele systemów jakości żywności i są one mało rozpowszechnione. Wiąże się to z małą rozpoznawalnością produktów uczestniczących w systemach jakości żywności.

Dlatego niezbędna jest zmiana kierunku konkurowania, polegająca na poprawie jakości towarów dostarczanych na rynek, zakładająca, że zamiast wytwarzania dużej ilości ujednoliconych produktów, lepsze wyniki ekonomiczne daje wprowadzanie do obrotu towarów objętych systemami jakości.

W naszym kraju rynek produktów o wysokiej, ponadstandardowej, potwierdzonej jakości produkcji rozwija się dopiero od kilku lat. Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i za granicą, produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, w oparciu o określone standardy gwarantuje unikalną jakość produktu. Ponadto stanowi także szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacnia współpracę w łańcuchu żywnościowym.

Działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażane będzie poprzez dwa poddziałania:

1.„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

2. „Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych” obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości, tj. przez zespoły promocyjne składające się co najmniej z dwóch producentów.

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości to dodatkowe koszty, wynikające z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma na celu umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku. W związku z tym pomoc, mająca formę refundacji, przyznawana jest w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości. Obejmuje ona koszty poniesione przy przystąpienie do systemu jakości, roczną składkę za udział w tym systemie oraz wydatki dotyczące kontroli zgodności z jego wymaganiami.

Z pomocy nie mogą skorzystać osoby biorące udział w działaniu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013, a preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże obciążenie finansowe. Wsparcie przewidziane jest do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie. Kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w przepisach krajowych.

Poddziałanie „Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych” dotyczy działań realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym i dotyczy nakładów na promocję i informację o produktach objętych systemami jakości. Niski popyt na nie powoduje, że konieczne jest wsparcie pozwalające na dotarcie do odbiorców.

Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu , którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości.

Przez zespół promocyjny należy rozumieć podmiot, niezależnie od posiadania przez niego formy prawnej, integrujący uczestników systemu jakości (np. Grupę Producentów, Organizację branżową, Stowarzyszenie, Kółko rolnicze, Spółdzielnię).

Wsparcie może wynosić do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, a skorzystać z niego mogą wnioskodawcy, którzy nie otrzymywali tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW 2007-2013.