Grupa producentów upada. Jak uzyskać zapłatę na dostarczony towar?Albert Katana, www.sadyogrody.pl - 30 grudnia 2015 09:38


Upadłość grupy producentów owoców i warzyw oznacza kłopoty dla związanych z nią producentów - zarząd grupy ogłasza upadłość zazwyczaj dopiero wtedy, gdy nie ma już pieniędzy na zapłatę za dostarczony towar. Pozostawianie sadowników - często sąsiadów, znajomych - z przysłowiową “ręką w nocniku” staje się codziennością.

Grupy producentów owoców i warzyw powstały w Polsce przy wykorzystaniu dotacji unijnych. Aby otrzymać pomoc finansową, musiały rejestrować się jako przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną - najczęściej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki status oznacza, że w tzw. obrocie prawnym GPO podlega m.in. przepisom Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Warto tu wspomnieć, że członkowie grupy producenckiej o statusie spółki są wspólnikami. Powinni więc śledzić działania firmy, której są akcjonariuszami, kontrolować procesy finansowe i zabierać w tej sprawie głos przynajmniej podczas walnego zebrania. Pilnowanie losów swoich akcji na podstawie przysługujących im praw powinno zabezpieczyć ich przed zaskoczeniem upadłością.

Wspólnicy mają nie tylko prawa, ale i obowiązki - ponoszą odpowiedzialność w zakresie wprowadzonego wkładu i w przypadku upadłości grupy producenckiej tych pieniędzy nie odzyskają. Natomiast pieniądze za dostarczony towar mogą, tak jak inni wierzyciele, odzyskać w wyniku działań syndyka masy upadłościowej, bo wspólnicy i spółka to nie to samo.

Artykuł 61 Prawa upadłościowego i naprawczego mówi, że z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Majątek przejmuje syndyk, który wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności. Następuje podział masy upadłości (jeżeli ona jest) i to z niej wierzyciele odzyskują pieniądze. Wszystko zależy od wielkości masy upadłości, bo wierzyciele mogą odzyskać tyle tyle, ile uda się wyjąć z kont, lub uzyskać ze sprzedaży majątku spółki.

Jeśli zarząd nie zgłosi upadłości w terminie dwóch tygodni od zaistnienia stanu niewypłacalności, członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym. Taką odpowiedzialność należy wyegzekwować w odrębnym procesie cywilnym o zapłatę. Postępowanie sądowo-egzekucyjne jest również możliwe w przypadku, gdy spółka nie reguluje zobowiązań wobec wierzycieli, ale nie ogłosiła upadłości.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wszelkie dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej - nakazy zapłaty, sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej, oddanie sprawy do komornika - nie są skuteczne wobec grupy producenckiej w upadłości. - Po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe są zawieszone, a postępowania komornicze zawieszone. Odzyskać wierzytelności można wówczas jedynie w wyniku podziału masy upadłościowej - mówi Jakub Ostrowski, aplikant adwokacki i syndyk, specjalizujący się w prawie upadłościowym i naprawczym.

Przed ogłoszeniem upadłości wierzyciel ma możliwość odzyskania należności od grupy producenckiej w postępowaniu sądowo-egzekucyjnym. Podstawę dochodzenia roszczenia stanowi art. 485 § 2a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), zgodnie z którym wierzyciel może wystąpić z pozwem w postępowaniu nakazowym. Warto przy tym wiedzieć, że artykuł 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych mówi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Próbę odzyskania należności należy rozpocząć od postępowania układowego, czyli negocjacji warunków spłaty - rozłożenia na raty, terminów, kwot, odsetek.

Gdy to się nie udaje, następnym krokiem jest wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Najlepiej wysłać kilka wezwań, w przedziałach czasowych. Wezwania powinny być wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Również w przypadku dostarczenia wezwania należy zażądać potwierdzenia przyjęcia pisma (pieczątka, data i podpis osoby odbierającej - oczywiście nie kogokolwiek, ale przynajmniej pracownika sekretariatu zarządu).

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać: datę, miejscowość sporządzenia wezwania, nazwę własnej firmy i adres, numer NIP; nazwę i adres firmy dłużnika, numer w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, NIP; tytuł (wezwanie do zapłaty, wezwanie do uregulowania zapłaty), kwotę wierzytelności, nazwę usługi za którą nie zapłacono (np. dostarczenie jabłek Ligol w ilości 20 ton) i numer dokumentu potwierdzającego przyjęcie towaru. Należy w wezwaniu podać numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność i ostateczny termin zapłaty.

W przypadku braku pozytywnej reakcji pozostaje wniesienie sprawy do sądu.