Geologia, leśnictwo i łowiectwo- nowe działy administracji rządowej

Autor: PAP 18 listopada 2020 12:09

Wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu, zakłada projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, który wpłynął do Sejmu. Zmiany mają zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty działania administracji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w poniedziałek. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. We wtorek treść projektu opublikowano na stronach Sejmu.

Projektem przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Według uzasadnienia projekt zawiera także propozycje zmian w zakresie spraw przyporządkowanych do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko.

Jak zaznaczono nowy dział geologia ma objąć "niezwykle istotne kwestie wpływające na racjonalne gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa".

Doprecyzowano, że chodzi o sprawy dotyczące: polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych; badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi oraz zarządzania górotworem; kwalifikacji w zakresie geologii; inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz udział w pracach organów instytucji międzynarodowych; funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

Wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo nastąpi z działu administracji rządowej środowisko.

"Docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował minister rolnictwa i rozwoju wsi kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej, tj. rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo" - czytamy w projekcie noweli.

Kolejny nowy dział - centrum administracyjne rządu - ma być właściwy dla określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub premiera, polityki kadrowej w administracji rządowej.

Centrum administracji rządu ma się także zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi, oraz - w zakresie należących do tego działu zadań - obronnością i bezpieczeństwem państwa, a także polityką informacyjną Rady Ministrów i szefa rządu, obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów i wicepremierów.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, konsekwencją przypisania zadań do nowego działu administracji rządowej jest uchylenie katalogu spraw przypisanych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie o Radzie Ministrów.

"Jednocześnie, mając na uwadze, że zadania określone w ustawie o działach administracji rządowej oraz w ustawie o Radzie Ministrów są powiązane, przewiduje się w nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, że Kancelarią Prezesa Rady Ministrów kierować będzie jak dotychczas Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którym każdorazowo będzie minister kierujący działem administracji rządowej - centrum administracyjne rządu" - napisano w projekcie noweli o działach administracji.

Jak czytamy, projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.

Proponowane przepisy mają dostosować struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów w zw. z pandemią.

Zdaniem autorów projektu zmiany "mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej". Jak wskazują, "skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej".

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom. W rządzie są obecnie cztery stanowiska wicepremierów. Nowe kompetencje - np. w sprawach cyfryzacji - uzyskała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do której przeniesiono niektórych byłych ministrów i innych pracowników likwidowanych resortów. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI