Europosłowie chcą przyspieszyć proces zatwierdzania nowych śor.sadyogrody.pl/ Parlament Europejski - 21 czerwca 2018 13:14


UE potrzebuje bardziej przejrzystego, prostszego, szybszego i bardziej zharmonizowanego systemu autoryzacji pestycydów w celu zwiększenia dostępności bezpiecznych i innowacyjnych środków ochrony roślin dla rolników.W opinii dla Komisji Ochrony Środowiska w sprawie wdrożenia rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin, posłowie do PE ds. Rolnictwa zaapelowali w środę (20.06), 32 głosami za, przy 11 przeciw i wstrzymujących się, w sprawie przeglądu obecnego unijnego systemu zezwoleń na stosowanie pestycydów aby było ono szybsze i mniej złożone.

Obecnie trwa to ponad 11 lat, średnio 200 badań naukowych i ponad 220 milionów euro na wprowadzenie środka ochrony roślin na rynek. Od czasu wejścia w życie rozporządzenia z 2009 r. W UE dopuszczono tylko 11 nowych substancji - dodają.

Dostępność szerokiego asortymentu i niedrogich środków ochrony roślin ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ich stosowania. W przeciwnym razie rolnicy są uzależnieni od mniej ukierunkowanych, a tym samym mniej wydajnych produktów, co prowadzi do zwiększonej konsumpcji i utrudnia ich zdolność do zapobiegania wzrostowi patogenów i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, odnotowuje przyjęty tekst.

Eurodeputowani wzywają Komisję, aby zrobiła więcej w celu promowania technik rolnictwa precyzyjnego, co sprawiłoby, że zwalczanie szkodników stałoby się bardziej ukierunkowane i zrównoważone środowiskowo. Nalegają na działania mające na celu zwiększenie rozwoju i dostępności pestycydów o niskim ryzyku za pomocą naturalnych substancji na rynku i chcą szybkiej procedury uzyskania zezwolenia.

- UE musi utrzymywać stabilny naukowo i obiektywny system oceny i autoryzacji środków ochrony roślin, który opiera się na recenzowanych materiałach dowodowych - podkreślają posłowie do PE. 

- Obecny system należy przeformułować w celu uproszczenia i przyspieszenia ocen i zezwoleń oraz zapewnienia, aby zezwolenia na działania w sytuacjach nadzwyczajnych były dozwolone tylko w odniesieniu do środków ochrony roślin, które nie miałyby szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt i nie wywoływałyby niedopuszczalnych skutków dla środowiska - stwierdza Komitet ds. Rolnictwa .

Komisja powinna przedstawić wnioski w celu dalszego zwiększenia przejrzystości procesów udzielania zezwoleń i oceny, zwiększenia niezależności osób zajmujących się badaniami, rozwiązania problemu konfliktu interesów oraz poprawy funkcjonowania systemu wzajemnego uznawania wśród państw członkowskich - mówią posłowie do PE . Państwa członkowskie powinny ze swej strony zwiększyć współpracę i zastosować zharmonizowaną metodologię oceny - dodają.

Posłowie sugerują, że opracowanie unijnej procedury wydawania zezwoleń, koordynowanej przez Komisję, oraz utworzenie jednego organu UE, punktu kompleksowej obsługi, odpowiedzialnego za wszystkie aspekty oceny i zatwierdzania substancji czynnych, mógłby radykalnie zmniejszyć koszty, uniknąć powielania pracy, zmniejszyć obciążenia administracyjne, a tym samym przyspieszyć proces zatwierdzania, zapewniając jednocześnie jednakowy poziom ochrony zdrowia i środowiska. Chcą, aby Komisja sprawdziła wykonalność tego pomysłu.

Opinia Komitetu ds. Rolnictwa zostanie teraz przeanalizowana przez Komisję Ochrony Środowiska, która ma przewodnictwo w tej sprawie, być może już podczas spotkania w dniach 9-10 lipca. Zostanie on następnie przeanalizowany przez Parlament jako całość podczas jednej z kolejnych sesji plenarnych.