Emerytura rolnicza z KRUS: ile wynosi i czy będzie wyższa?

Autor: Albert Katana 03 grudnia 2022 12:46

Emerytura rolnicza z KRUS: ile wynosi i czy będzie wyższa? Emerytura rolnicza z KRUS: ile wynosi i czy będzie wyższa?/ fot.shutterstock.com

Na pytania dotyczące emerytury rolniczej z KRUS odpowiada w rozmowie z www.sadyogrody.pl Teresa O’Neill Wicedyrektor i Rzecznik Prasowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ile lat trzeba być ubezpieczonym w KRUS, żeby dostać emeryturę?

Jaki okres składkowy jest wymagany dla otrzymania emerytury z KRUS?

Prawo do emerytury rolniczej można uzyskać po osiągnięciu wieku emerytalnego, pod warunkiem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 25 lat.

Emerytura z KRUS i ZUS. Komu przysługuje?

Czy rolnik, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia uzyska emeryturę zarówno z KRUS jak i z ZUS?

Prawo do dwóch emerytur tj. zarówno z KRUS jaki i ZUS może uzyskać tylko osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, jeżeli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz spełni warunki do emerytury z ZUS.

Jaka wysokość składki emerytalnej obowiązuje rolników? Czy taką samą składkę płacą wszyscy rolnicy?

Za osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników rolnik jest zobowiązany do opłacania składki na:

1) ubezpieczenie emerytalno – rentowe i / lub

2) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Wysokość miesięcznej podstawowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 10% emerytury podstawowej, obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału, z tym, że rolnik, którego  gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości:

- 12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

- 36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

- 48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy jej prowadzeniu, istnieje obowiązek opłacania miesięcznej podstawowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości. Wysokość emerytury podstawowej Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z kolei składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego ustalana jest przez Radę Rolników na jeden lub kilka kolejnych kwartałów i ogłaszana jest przez Prezesa Kasy w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski” co najmniej na 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) dostępne są na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl w zakładce NIEZBĘDNIK - Wymiar składek.

Wysokość emerytury rolniczej - jak jest wyliczana?

Jak obliczana jest wysokość emerytury rolniczej? Jak obliczane są emerytury rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą?

Zasady ustalania wysokości emerytury rolniczej zarówno dla osób, które nie prowadzą jednocześnie działalności gospodarczej jak i dla prowadzących są takie same. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury. Jeżeli wyliczona kwota emerytury rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury – podwyższa się ją z urzędu do tej kwoty, z wyjątkiem pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS. Wskaźnik wymiaru jest to ustalona dla emerytury liczba wyrażająca stały stosunek świadczenia emerytalno-rentowego (części składkowej/uzupełniającej) do emerytury podstawowej, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. Część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej (1.084,58 zł od 1.03.2022 r.) za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Do liczby tych lat dolicza się m.in. liczbę lat:

1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok (więcej niż 1% w przypadku opłacenia rocznej składki wyższej niż 120% przeciętnej emerytury podstawowej w danym roku),

2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok,

3. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16 roku życia przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej – po 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok (praktycznie ten przepis jest martwy od 1 lipca 2002 r.),

4. podlegania innemu ubezpieczeniu (o ile z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów), które przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej są uwzględniane wyłącznie okresy podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu - zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926), z tym że przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po tej dacie, które nie mają ustalonego prawa do emerytury na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych, uwzględnia się okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, który dolicza się po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.

Wysokość części uzupełniającej wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20, przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5% emerytury podstawowej, przy czym nie może ona wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury podstawowej.

Czy właściciel gospodarstwa rolnego może otrzymać emeryturę po rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa przed osiągnięciem wieku emerytalnego i/lub mimo że nie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu przez wymagany okres?

Emeryturę rolniczą może otrzymać tylko osoba, która spełnia warunki określone ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników. Musi więc osiągnąć wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat natomiast dla mężczyzn 65 lat i legitymować się co najmniej 25 letnim okresem podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu.

Rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa rolnego nie ma wpływu na prawo do emerytury rolniczej.

Ile wynosi emerytura z KRUS 2022?

Jaka jest obecnie wysokość najniższej emerytury rolniczej netto? Jaki procent/ilu rolników otrzymuje obecnie emeryturę w najniższej wysokości?

Aktualnie najniższa wysokość emerytury rolniczej wynosi 1.218,44 zł (tj. 1.338,44 zł – 120 zł / 9% składka zdrowotna/). Emeryturę rolniczą w tej kwocie pobiera około 50% emerytów.

Czy jest przewidywany/planowany wzrost wysokości emerytury rolniczej w roku 2023? Jakie inne zmiany nastąpią w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników?

Obecnie trwają prace nad projektem kolejnych zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który umieszczony został w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i przekazany do konsultacji publicznych.

Projekt ten przewiduje przede wszystkim:

1) podwyższenie kwoty emerytury podstawowej, poprzez zrównanie jej z kwotą najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych,

2) przyznawanie emerytom dodatku do świadczenia z tytułu opłacania wyższej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

Ponadto w dniu 28 października 2022 r. została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Sejmu ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw na podstawie, której waloryzacji od 1 marca 2023 r. podlegają m.in emerytury rolnicze. Zgodnie z ww. ustawą wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 113,8%, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł.

Ponad to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  informuje, iż zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ustalania wysokości składek, a także przyznawanie z tego tytułu świadczeń oraz przeprowadzania waloryzacji tych świadczeń, reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 ze zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI