Ekoschematy 2023 - jakie są rodzaje? Jak uzyskać dopłaty?

Autor: Albert Katana 10 grudnia 2022 09:46

Ekoschematy 2023 - jakie są rodzaje? Jak uzyskać dopłaty? Nowością w 2023 roku dla rolników będą ekoschematy. / fot. shutterstock

Nowością w 2023 roku dla rolników będą ekoschematy. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) wprowadzono łącznie 6 ekoschematów, w tym Dobrostan zwierząt oraz 5 ekoschematów obszarowych.

Ekoschematy 2022 - rodzaje 

W ramach eksochematów obszarowych rolnik będzie mógł realizować:

1. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (8 praktyk).

Poniższe praktyki włączone w ww. ekoschemat będą objęte systemem punktowym. Do każdej z tych praktyk przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Warunkiem przystąpienia do ekoschematu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

- ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt: celem praktyki jest ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie na TUZ. Praktyka będzie przyczyniała się do ograniczenia zagęszczenia zwierząt. Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie musi wynosić co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ. Dodatkowo obowiązuje zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

Przeczytaj: Ekoschematy 2023: Jakie są stawki i kiedy składać wnioski?

- międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe: celem praktyki jest poprawa stanu i ochrona gleby przed erozją. Praktyka polega na:

a) utrzymywaniu roślin w postaci wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z udziałem takich roślin w uprawę główną lub międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin w terminie do 1 października i utrzymywanych co najmniej do 15 lutego następnego roku (w okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada) i

b) zakazie stosowania środków ochrony roślin: na międzyplonach ozimych - przez okres ich utrzymania; a w przypadku wsiewek śródplonowych - od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

- opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Praktyka składa się z dwóch wariantów:

a) wariant podstawowy (bez wapnowania) polegający na opracowaniu i przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, opartego na bilansie N oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania);

b) wariant z wapnowaniem, który obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania (dotyczy powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH ≤ 5,5). Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata.

- zróżnicowana struktura upraw: celem praktyki jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają zarówno na dodatni bilans materii organicznej, jak i na zwiększenie różnorodności biologicznej. Praktyka polega na prowadzeniu co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:

a) udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10%,

b) co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej oraz

c) udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, oraz

d) udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 30%.

- wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji: celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery. Wymieszanie określonej ilości obornika z glebą będzie musiało być potwierdzone za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR.

- stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo: celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, poprzez zachęcenie rolników do stosowania metod doglebowych podczas aplikacji płynnych nawozów naturalnych.

- uproszczone systemy uprawy: celem praktyki jest wsparcie konserwującej uprawy roli, poprzez zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów. Na gruntach ornych uprawa roślin będzie musiała być prowadzona w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip – till), przy czym: zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych; po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu. Praktyka nie obejmuje uprawy zerowej.

- wymieszanie słomy z glebą: jest to sposób na zwiększenie poziomu zawartości materii organicznej w glebie. Praktyka polega na rozdrobnieniu i wymieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoraniu po zbiorze plonu głównego na gruntach ornych.

2. Obszary z roślinami miododajnymi

Ekoschemat polega na utworzeniu obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych. Dodatkowo obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do dnia 31 sierpnia oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin.

3. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Ekoschemat polega na wspieraniu produkcji roślinnej prowadzonej zgodnie z metodykami integrowanej produkcji. Dodatkowo rolnik musi zachować, w danym roku kalendarzowym, wszystkie posiadane w gospodarstwie trwałe użytki zielone. Płatność zostanie przyznana do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne uprawiane zgodnez metodykami integrowanej produkcji roślin oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni upraw objętych produkcją integrowaną.

4. Biologiczna ochrona upraw

Ekoschemat polega na zastosowaniu zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego środka, co ma wyeliminować konieczność wykonania zabiegu chemicznego. Zabieg chemicznym środkiem ochrony będzie dopuszczony tylko w ostateczności, gdy nie będzie możliwa eliminacja patogenów poprzez preparaty mikrobiologiczne. Płatność przyznawana będzie do powierzchni gruntów rolnych.

5. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Celem interwencji jest promowanie retencjonowania wody, które poprawia gospodarkę wodną, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Warunkiem uzyskania płatności jest wystąpienie na TUZ zalania lub podtopienia między 1 maja a 30 września przez co najmniej 12 następujących po sobie dni. Płatność dotyczy TUZ objętych równolegle wsparciem:

a) ekologicznym lub

b) w ramach jednej z praktyk Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, lub

c) rolno-środowiskowo-klimatycznym związanym z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków lub ekstensywnym użytkowaniem łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI