Co można budować po 19 września br. bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem?

$data.author.description Autor: Farmer.pl 26 sierpnia 2020 12:13

Co można budować po 19 września br. bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem? Co można budować po 19 września br. bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem?; fot. unsplash.com

Ujednolicone i znowelizowane przepisy Prawa Budowlanego dopuszczą także realizację szeregu inwestycji budowlanych bez konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego, ale wymagających zgłoszenia. Sprawdź, co można budować po 19 września br. bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem.

Jak określa znowelizowany art. 29. 1. "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa":

- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) płyt do składowania obornika,
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;

- wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

- sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,  wodociągowych, kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

- wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

- obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

- oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

- tymczasowych obiektów budowlanych (np. hal rolniczych) niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;

- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
kanalizacji kablowej;

- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

-  wolnostojących:  parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat
* o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

- przydomowych: ganków,  oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

- wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

- parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI