Co można budować po 19 września br. bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem?Farmer.pl - 26 sierpnia 2020 12:13


Ujednolicone i znowelizowane przepisy Prawa Budowlanego dopuszczą także realizację szeregu inwestycji budowlanych bez konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego, ale wymagających zgłoszenia. Sprawdź, co można budować po 19 września br. bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem.

Jak określa znowelizowany art. 29. 1. "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa":

- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) płyt do składowania obornika,
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;

- wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

- sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,  wodociągowych, kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

- wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

- obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

- oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

- tymczasowych obiektów budowlanych (np. hal rolniczych) niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;

- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
kanalizacji kablowej;

- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

-  wolnostojących:  parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat
* o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

- przydomowych: ganków,  oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

- wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

- parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

- stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

- przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;

- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych – z zastrzeżeniem art. 29a (Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);

- niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;

- podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

- obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

- stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Więcej na farmer.pl.