Bartosik: programy edukacyjne dla miast są też realizowane na wsiPAP - 24 lutego 2021 10:13


Programy edukacyjne kierowane do mieszkańców miast są też realizowane na wsi. Obecnie likwidacja szkół na terenach wiejskich jest zminimalizowana, budowane są żłobki - mówił na posiedzeniu komisji rolnictwa wiceminister Ryszard Bartosik.

"Jednym z programów z zakresu wczesnej opieki na dziećmi, z którego mogą korzystać gminy wiejskie jest program MALUCH+, którego realizatorem jest MRiPS. Program ten w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększania ilości miejsc opieki nad dziećmi" - poinformował Bartosik przedstawiając informację o systemie edukacji i wczesnej opieki na terenach wiejskich.

Na koniec 2019 r. instytucje opieki - żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie - funkcjonowały w 1 039 gminach, czyli w 42 proc. wszystkich gmin w Polsce. Instytucje te funkcjonowały w 396 gminach wiejskich, tj. w 25 proc. wszystkich gmin wiejskich

W gminach wiejskich na koniec 2019 r. funkcjonowało 812 instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat, z tego 494 żłobki, 131 klubów dziecięcych i 187 dziennych opiekunów, tj. o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Instytucje te oferowały łącznie ok. 172,2 tys. miejsc, w tym ok. 17,7 tys. miejsc na terenach wiejskich.

Wiceminister zaznaczył, że gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci. Dodatkowo, gminy otrzymują wsparcie z budżetu państwa w formie dotacji celowej i subwencji na dzieci 6-letnie i starsze, korzystające z edukacji przedszkolnej gmin.

W roku szkolnym 2020/2021 z wychowania przedszkolnego korzysta na wsi prawie 470 tys. dzieci. Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje na wsi 4 224 placówek, tj. o 68 więcej niż rok wcześniej.

Mimo, że sytuacja na obszarach wiejskich w zakresie dostępności opieki nad dziećmi, zarówno w żłobkach, jak i w przedszkolach stale się poprawia, to - w opinii resortu rolnictwa - w dalszym ciągu jest niewystarczająca.

Zbyt mało jest także szkół na obszarach wiejskich. Nauka w nich jest subsydiowana, a wielkość tego wsparcia zależy od liczby uczniów. W 2019 r. subwencją oświatową objętych było w gminach wiejskich 939 tys. uczniów, a w gminach miejsko-wiejskich - 794 tys. W roku szkolnym 2018/19 działało 14 584 szkół podstawowych, z tego 8 675 na wsi (60 proc. wszystkich szkół). W tym czasie do szkół podstawowych uczęszczało 3 mln uczniów, z tego na wsi 1,1 mln.

Bartosik przypomniał, że w grudniu minister rolnictwa uruchomił program komputer dla ucznia z terenów wiejskich.

O ile w miastach zamknięcie szkoły nie wpływa znacząco na życie ich mieszkańców, o tyle na wsi jest zazwyczaj istotnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Negatywną stroną likwidacji szkoły wiejskiej jest m.in. wydłużenie drogi z domu do szkoły czy zmniejszeniem liczby miejsc pracy we wsi. Wiąże się z to także np. ze zmniejszenie częstości kursowania autobusów oraz z np. z sklepów spożywczych, placówki pocztowej czy też przedszkola.

W opinii resortu rolnictwa. "należy podejmować wszelkie działania w celu utrzymania szkół wiejskich, szczególnie tych małych, ze względu na zarówno korzyści edukacyjne, jak i społeczne".