ARiMR: Nabór na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych od 30 października

Autor: www.sadyogrody.pl/ARiMR 01 października 2021 10:36

ARiMR: Nabór na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych od 30 października Od dnia 31.10.2021 r. do dnia 29.11.2021 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy / fot. shutterstock.com

Od dnia 31.10.2021 r. do dnia 29.11.2021 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”  do ARiMR.

- Pomoc przyznaje się na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, z tym że w przypadku osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która działa jako przedsiębiorca prowadzący duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 – wyłącznie w zakresie wskazanym w § 14 ust. 2 pkt 9 ww. rozporządzenia - podaje ARiMR.

Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022, niniejszy nabór wniosków kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - w zakresie przetwarzania ziół,

- 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie przetwarzania ziół,

- 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin,

- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich - w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) - dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw dużych,

- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - w zakresie sprzedaży hurtowej ziół.

Co podlega wsparciu ?

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, a także koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych lub magazynowania produktów lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych oraz koszty ogólne.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI