Kontrolowane podmioty wpisane są do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 Winnice pod nadzorem PIORiN

Kontrole u producentów mają na celu:

- ustalenie zgodności informacji w ewidencji KOWR ze stanem faktycznym (lokalizacja uprawy winorośli, nazwa odmiany oraz powierzchnia uprawy poszczególnych odmian),
- sprawdzenie czy uprawiane odmiany winorośli spełniają wymagania określone w przepisach prawa.

Odmiany Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont nie są dozwolone do sadzenia w celu produkcji wina.

Przy zakładaniu nowych winnic należy zwrócić szczególną uwagę na:

- pochodzenie materiału rozmnożeniowego użytego do założenia plantacji – czy został zakupiony u podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu tym materiałem,
- zaopatrzenie sadzonek winorośli w paszport roślin, który gwarantuje, że sadzonki winorośli, którym on towarzyszy są wolne od agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych oraz spełniają określone wymagania jakościowe i zdrowotności.