Raport: Produkujemy więcej owoców ekologicznych, mniej -warzyw i ziemniakówwww.sadyogrody.pl/ IJHARS - 09 grudnia 2019 11:16


Według stanu na 31 grudnia liczba producentów ekologicznych w Polsce wynosiła odpowiednio 21 400 w 2017 r. oraz 20 549 w 2018 r. W 2017 r. odnotowano zmniejszenie liczby producentów ekologicznych o 8,4%, w porównaniu do 2016 r., a w 2018 r. liczba producentów ekologicznych zmniejszyła się o 4,0%, w stosunku do stanu z 2017 r. - wynika z raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 – 2018, opublikowanego przez IJHARS.

Analizując dane dotyczące liczby producentów ekologicznych, lata 2017 i 2018 były kolejnymi po latach 2014 i 2015, w których odnotowano spadek liczby producentów ekologicznych ogółem.

W 2018 r., w porównaniu do 2016 r. i 2017 r., odnotowano spadek liczby ekologicznych producentów rolnych (odpowiednio o 14,4% i 5,2%).

W latach 2017–2018 stwierdzono istotny wzrost liczby podmiotów ekologicznych zajmujących się przygotowaniem produktów rolnictwa ekologicznego. W 2017 r., w porównaniu do roku poprzedniego, stwierdzono wzrost liczby tych podmiotów o 12,8%, natomiast w 2018 r. o 14,5%.

W 2018 r. największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały zboża 133 906,5 ha (27,6%). Na drugim miejscu znajdowały się rośliny na paszę, które obejmowały powierzchnię 125 460,1 ha (25,8%). Łąki i pastwiska o powierzchni 99 663,0 ha, stanowiły 20,6% powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Udział tych trzech kategorii upraw stanowił 74,0% powierzchni ekologicznych użytków rolnych, a więc o 1,6 punktu procentowego mniej niż w 2017 r. Uprawy sadownicze i jagodowe, warzywa, rośliny strączkowe na suche nasiona, rośliny przemysłowe i ziemniaki obejmowały łącznie 23,6% powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Pozostałe uprawy stanowiły 2,4% użytków rolnych.

W 2018 r. łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych stanowiła 484 676,2 ha, z czego 75,0% stanowiła powierzchnia użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji, a 25,0% w okresie konwersji. Największa powierzchnia ekologicznych użytków rolnych była w województwach: warmińsko-mazurskim (104 573,3 ha) i zachodniopomorskim (92 891,8 ha), stanowiąc 40,7% powierzchni użytków ekologicznych w Polsce. Najmniejsza powierzchnia zajmowana przez ekologiczne użytki rolne była w województwach: śląskim (2951,3 ha) i opolskim (3553,9 ha).

W 2018 r. powierzchnia zajmowana przez ekologiczne uprawy zbóż zwiększyła się w porównaniu do 2017 r. i wynosiła 99 094,6 ha, a w odniesieniu do całkowitej powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce jej udział zwiększył się (o 1,3 p.p.) i stanowił 18,9%. Odnotowano zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez uprawy ekologicznych warzyw (20 801,2 ha), przez co zmniejszył się również jej udział w całkowitej powierzchni użytków rolnych (o 1,0 p.p.). W porównaniu do 2017 r., w 2018 r. zwiększyła się powierzchnia zajmowana przez uprawy owoców (22 061,3 ha) oraz zmniejszyła się powierzchnia upraw ziemniaków (1123,5 ha). Udział powierzchni, na której występowały owoce zwiększył się (o 0,6 p.p.), natomiast udział powierzchni upraw ziemniaków nieznacznie zmniejszył się w odniesieniu do całkowitej powierzchni ekologicznych użytków rolnych w kraju (o 0,1 p.p.). W 2018 r. stwierdzono zwiększenie wielkości produkcji upraw zbóż i owoców, natomiast stwierdzono zmniejszenie wielkości produkcji warzyw i ziemniaków w porównaniu do 2017 r. Najbardziej wzrosła produkcja owoców i zbóż.

W 2018 r. udział podmiotów w poszczególnych branżach przetwórstwa ekologicznego zmienił się nieznacznie. Największe znaczenie pod tym względem miało przetwórstwo owoców i warzyw (35,2%) oraz produkcja innych artykułów rolno-spożywczych (32,6%). Zarówno udział podmiotów działających w zakresie przetwórstwa ekologicznych owoców i warzyw jak i zajmujących się produkcją innych artykułów rolno-spożywczych zwiększył się w porównaniu do 2017 r. (odpowiednio o 2,2 p.p. i 1,3 p.p.).