- Rocznie na Białoruś eksportuje się około 400 do 500 tysięcy ton produktów. Najbardziej dotknięta jest Polska, która odpowiada za ponad ponad 60 proc. eksportu UE o wielkości 300 000 ton - powiedział Philippe Binard, delegat generalny Freshfel Europe. 

Związek Sadowników chce wycofania jabłek z rynku

Embargo jest obecnie ustalone na 6 miesięcy, choć przypuszcza się, że będzie obowiązywać dłużej ze względu na powiązania z embargiem rosyjskim, którego skutki sektor odczuwa do dziś.

Wsparcie sektora dotkniętego białoruskim embargiem

Freshfel Europe wyraża głębokie zaniepokojenie trudnościami, z jakimi boryka się ten sektor, który ma zasadnicze znaczenie i jest wrażliwy na ceny. Freshfel Europe wzywa decydentów do intensywnego wsparcia, aby pomóc sektorowi i wszystkim zainteresowanym stronom, których ten problem bezpośrednio lub pośrednio dotyczy, w dostosowaniu się do rosnących ograniczeń rynkowych.

 Freshfel Europe oczekuje, że zostaną wprowadzone środki aktywnie wspierające stabilność rynku, w szczególności w przypadku jabłek.

Należy rozważyć rozszerzony program wycofywania z rynku z bezpłatną dystrybucją do szkół, organizacji charytatywnych i innych osób potrzebujących, w celu zaradzenia krótkoterminowym skutkom zakazu. Dodatkowe środki na działania promocyjne dotyczące sektora owoców i warzyw finansowane z budżetu UE przeznaczonego na nadzwyczajne sytuacje kryzysowe byłyby atutem pozwalającym na utrzymanie konsumpcji w UE, wraz z wznowieniem wysiłków na rzecz otwarcia się na nowe rynki, w szczególności w krajach sąsiadujących z UE (np. w Turcji, na Bałkanach, w Afryce Północnej), ale także w Azji, Afryce i obu Amerykach.