Ostateczny termin na składanie wniosków o udzielenie takiej pomocy upływa 30 czerwca br. - przypomniana Agencja.

Wsparcie producentów jabłek

"Od początku uruchomienia mechanizmu "Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek" czyli od 2 maja 2022 r., do 12 czerwca 2022 r. do zgłoszonych do ARiMR zakładów przetwórczych trafiło 148 931 533,40 kg jabłek, co stanowi 74,47 proc. puli jabłek objętych tym wsparciem" - podała ARiMR.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania, oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. W przypadku, gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

Gdy o wsparcie starają się rolnicy indywidualni, istotne jest by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek. Dopłata dla sadowników ma wynieść 30 groszy do kilograma sprzedanych do przetwórstwa jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Rezerwa kryzysowa UE

Środki na dopłatę do programu skupu jabłek pochodzą z rezerwy kryzysowej UE.

Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki. Lista zakładów przetwórczych (47 firm) zgłoszonych do udziału w tym mechanizmie jest opublikowana na stronie www.arimr.gov.pl .

Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.