Dokument przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafił do konsultacji publicznych. Wprowadza on zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także innych ustaw.

Według autorów projektu, propozycja zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pozwoli na skuteczne realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego mają doprecyzować i usprawnić realizację przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Umożliwienie dzierżawy gruntów dla OZE

Nowe przepisy umożliwiają KOWR wydzierżawienie gruntów (w skład których wchodzi co najmniej 70 proc. nieużytków lub użytków klasy VI) na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Z analiz wynika, że w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się ponad 31 tys. gruntów o niskiej przydatności rolniczej, które potencjalnie mogą być wykorzystane dla potrzeb OZE.

Projekt nowelizacji umożliwia ponadto nieodpłatne przekazanie gruntów Lasom Państwowym przeznaczonych do zalesienia czy też jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z realizacją inwestycji.

Projektowana nowelizacja umożliwia prowadzenie działalności rolniczej osobom, które są dłużnikami KOWR przez nabycie od nich gospodarstwa, a następnie zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, która powróciła do Zasobu, z jej dotychczasowym właścicielem - bez obowiązku przeprowadzania przetargu. Nowe przepisy dają możliwość byłym bezumownym użytkownikom, po upływie 5 lat od opuszczenia nieruchomości Zasobu, uczestnictwa w przetargach organizowanych przez KOWR.

W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego planuje się wyłączenie przepisów ustawy w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha; rozszerzenie katalogu przypadków nabycia nieruchomości rolnych, które nie będą podlegały pod ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego; rozszerzenie kręgu osób bliskich oraz katalogu przypadków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnych, bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego.

Projektowana nowelizacja m.in. umożliwi Dyrektorowi Generalnemu KOWR zatrudnianie w formie powołania swoich pełnomocników oraz doradców, a także przenoszenie, w drodze porozumienia pracodawców, na wolne stanowisko pracy w KOWR, pracownika urzędu obsługującego ministra rolnictwa, w tym będącego członkiem korpusu służby cywilnej.

Przewidywany termin wejścia w życie projektowanej ustawy to IV kwartał 2022 r. Wejście w życie proponowanych przepisów nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.