W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy- co zakłada?

Jak podkreślili autorzy projektu, czyli resort infrastruktury, obecnie główną przeszkodą dla szybkiej realizacji zadań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy jest wieloetapowy i długotrwały cykl przygotowania inwestycji.

"Aby rozpocząć realizację inwestycji należy pozyskać wiele decyzji i opinii, a przede wszystkim pozyskać nieruchomości, na których inwestycja ta będzie zlokalizowana. Dlatego rozwiązania wprowadzone niniejszą ustawą upraszczają, a w konsekwencji skracają, okres realizacji inwestycji mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy" - wyjaśniono cel projektu ustawy.

Zgodnie z projektem wojewodowie będą mogli wydawać decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Ma być to instrument, który co do zasady, całościowo ma regulować kwestię realizacji inwestycji i jej poszczególnych części. "W konsekwencji projektowane rozwiązanie doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji" - podkreślono.

Projekt przewiduje ponadto uproszczenie procedury wydawania decyzji poprzedzających takie inwestycje np. zgód wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizowanie inwestycji ma być również szybsze poprzez skrócenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć.

Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy- co się zmieni ?

Resort infrastruktury dodał, że nowe przepisy wprowadzą też przepisy, które umożliwią inwestorowi "skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości z jednoczesnym poszanowaniem praw podmiotów, którym przysługują prawa rzeczowe, do tych nieruchomości".

Inwestorzy - po zmianie prawa - będą mogli wejść na teren nieruchomości, na której będzie planowana inwestycja, aby wykonać niezbędne pomiary, badania, które będą niezbędne do np. przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z OSR ustawa zmieniać będzie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także Prawo wodne tak, aby zwiększać retencję wód opadowych i roztopowych. Pojawić się ma obowiązek zagospodarowania działki budowlanej w taki sposób, aby 30 proc. jej powierzchni była biologicznie czynna, a gleba stanowiła co najmniej 15 proc. powierzchni.

Od tych zasad będą jednak wyjątki, które wynikać będą np. z warunków fizjograficznych terenu lub realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Projekt przewiduje tez usprawnienia dotyczące opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. "Przedmiotowa opłata przeciwdziała zabetonowywaniu dużych obszarów, co pozwala zmniejszyć spływ powierzchniowy i zwiększa infiltrację wód w miejscu wystąpienia opadów. W związku z powyższym niniejsza ustawa przez eliminacje zidentyfikowanych trudności w zakresie funkcjonowania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w efekcie może pozwolić pośrednio przeciwdziałać skutkom suszy" - czytamy w OSR.

Resort infrastruktury tłumaczy ponadto, że zmienić mają się przepisy dot. zwykłego i szczególnego korzystania z wód. "Mają przede wszystkim ułatwiać rolnikom prowadzenia produkcji rolnej w przypadku wystąpienia niedoborów wody. Właściciel danego terenu, posiadający staw albo rów, który jest zasilany wodami opadowymi lub roztopowymi, będzie miał możliwość korzystania z tej wody do celów prowadzenia m.in. działalności rolniczej w ramach zwykłego korzystania z wód, bez limitowania ilości tej wody przeznaczonej do wykorzystania, mając wyłącznie na uwadze ochronę interesu osób trzecich" - wyjaśniono.

Projekt ułatwi też procedury związane z budowaniem stawów retencjonujących wodę. W zależności od parametru zbiornika trzeba będzie to tylko zgłosić lub uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Projektowana ustawa wprowadzi też przepisy przejściowe w zakresie procedury legalizacji studni. Właściciele takich studni nie będą musieli płacić opłaty legalizacyjnej, tylko zapłacić tyle ile wynosi opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, czyli mniej. To - zdaniem ministerstwa - powinno zachęcić do legalizacji studni.

Nowe przepisy przewidują ponadto m.in. że nie trzeba będzie uzyskać pozwolenia na budowę (tylko zgłoszenie) na stworzenie zbiorników bezodpływowych na wody opadowe o pojemności do 10 m sześc.

Zmianie mają ulec też przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Projekt przewiduje zastosowanie mechanizmu, który pozwoli KOWR - na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, który jest jego dłużnikiem - czy to poprzez rozłożenie ceny nabycia nieruchomości na raty, czy też w związku z trudnościami z zapłatą czynszu dzierżawnego, nabyć na własność Skarbu Państwa nieruchomość rolną wchodzącą w skład tego gospodarstwa. "Jednocześnie nowe przepisy umożliwiają zawarcie umowy dzierżawy takiej nieruchomości, z jej dotychczasowym właścicielem - bez obowiązku przeprowadzania przetargu, tj. z tzw. +pierwszeństwem do dzierżawy+" - dodano w OSR.

"Wprowadza się również mechanizm, na podstawie którego, po dokonaniu odroczenia spłaty należności (...) określony w umowie termin całkowitej spłaty należności będzie mógł zostać wydłużony o ten sam okres, na który udzielono odroczenia. W tym przypadku okres ten nie będzie mógł być jednak dłuższy niż 20 lat. Zaproponowane zmiany przyczynią się zatem do zmniejszenia obciążeń finansowych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, a co za tym idzie pozwolą im na utrzymanie płynności finansowej, tak niezbędnej w prowadzonej przez nich działalności w okresie narażenia na straty ekonomiczne spowodowane skutkami suszy" - zwraca uwagę ministerstwo.

Nowe przepisy zakładają też możliwość prowadzenia inwestycji przeciwdziałających suszy na obszarach rezerwatów przyrody o ile nie będzie innej alternatywy i po gwarancji kompensacji przyrodniczej

W ustawie pojawią się też specjalne procedury dot. wywłaszczania trenów należących do rodzinnych ogrodów działkowych przy realizacji inwestycji przeciwsuszowych.