Faktura uproszczona a zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Autor: www.sadyogrody.pl/KRIR 19 grudnia 2020 14:05

Faktura uproszczona a zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze Faktura uproszczona a zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze/fot. shutterstock.com

Co powinna zawierać faktura uproszczona aby spełniała wszystkie wymogi określone w ustawie o VAT i uprawniała do zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze?

W związku z wieloma wątpliwościami w sprawie związanej ze stosowaniem ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z art. 6 ww. ustawy producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu, wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466), zawierający informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z poźn.zm.), dalej: „ustawa o VAT”, określa dane, jakie powinna zawierać faktura. Faktura powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Stosownie do art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro), podatnik może wystawić fakturę uproszczoną.

Faktura taka może nie zawierać danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu oraz danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ustawy o VAT, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Faktura uproszczona powinna jednak zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170) identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy.

Powyższy przepis określa dwie grupy podatników, którzy dla celów podatkowych posługują się albo numerem PESEL albo NIP. Możliwość załączenia przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku faktury uproszczonej albo jej kopii, będzie uzależniona od tego, do której grupy należy, a w szczególności czy posiada NIP.

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI